ประวิตร ตั้ง สัณหพจน์ นั่ง รองเลขาพรรคพลังประชารัฐ

ประวิตร ตั้ง สัณหพจน์ สุขศรีเมือง นั่ง รองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ลงนามคำสั่งพรรค พปชร. ที่ 90/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองเลขาธิการพรรค เพื่อให้การดำเนินงานของพรรค พปชร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของพรรค

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรค พปชร.พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 ข้อ 17 (1) (ช) จึงแต่งตั้งนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค โดยให้มีหน้าที่และอำนาจตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย และให้รายงานตรงต่อเลขาธิการพรรค

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

Advertisement

ประวิตร ตั้ง สัณหพจน์ นั่ง รองเลขาพรรคพลังประชารัฐ