ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ศิริกัญญา ตันสกุล รวย 5.29 ล้านบาท ยังโสด

ศิริกัญญา ตันสกุล

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ศิริกัญญา ตันสกุล รวย 5.294 ล้านบาท ส่องพอร์ตลงทุน ว่าที่ รมว.คลังหญิงคนแรก 17 รายการ สถานภาพโสด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ คณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีทรัพย์สิน 5,294,506.23 บาท มีหนี้สิน 2,013,536.33 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน มีดังนี้

เงินฝาก 10 บัญชี 428,834.09 บาท

เงินลงทุน 17 รายการ 915,472.14 บาท ได้แก่

 • กองทุน ASSET PLUS สมอล แอนด์ มิด จำนวน 4,029.97 หน่วย มูลค่า ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 57,588.26 บาท
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ 6,212.03 หน่วย มูลค่า 42,300.81 บาท
 • กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ 2,893.07 หน่วย มูลค่า 47,359.49 บาท
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส 3,776.50 หน่วย มูลค่า 85,122.38 บาท
 • กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 9,280.75 หน่วย มูลค่า 215,202.10 บาท
 • กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 41.40 หน่วย มูลค่า 507.92 บาท
 • กองทุนเปิดเคเคพี สตารทิจิค แอสเซ็ท 10,458.30 หน่วย มูลค่า 149.323.56 บาท
 • กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG 11,390.03 หน่วย มูลค่า 139,874.07 บาท
 • Bualuang Long-term Equity Fund 1,432.22 หน่วย มูลค่า 53,954.19 บาท
 • Asia Sermkij Leasing PCL 400 หน่วย มูลค่า 10,900 บาท
 • บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 1,700 หน่วย มูลค่า 4,794 บาท
 • บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด 200 หน่วย มูลค่า 10,750 บาท
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 500 หน่วย มูลค่า 30,875 บาท
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด 400 หน่วย มูลค่า 25,300 บาท
 • บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 4,800 หน่วย มูลค่า 11,520 บาท
 • บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด 300 หน่วย มูลค่า 30,000 บาท
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 4.81 หน่วย มูลค่า 100.36 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารชุด 1 หลัง 3,690,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2 รายการ 260,200 บาท ได้แก่ เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย วันที่สิ้นสุด 13 มี.ค. 2575 และเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ วันที่สิ้นสุด 15 ส.ค. 2572 มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 40,469.76 บาท และเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,973,066.57 บาท

น.ส.ศิริกัญญาแจ้งข้อมูลรายได้ต่อปี 1,767,720 บาท แบ่งออกเป็น รายได้ประจำ จากเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 200,000 บาท รายได้จากทรัพย์สิน เงินปันผล 5,000 บาท รายได้จากการขายกองทุน 200,000 บาท

รายจ่ายต่อปี 1,105,000 บาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำ ค่าอุปโภคบริโภค 720,000 บาท ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 250,000 บาท เบี้ยประกัน 35,000 บาท และรายจ่ายอื่น ๆ เงินบริจาคพรรคการเมือง 100,000 บาท ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีภาษีที่ผ่านมา 1,273,731.34 บาท

น.ส.ศิริกัญญาแจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี ปี 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพรรคอนาคตใหม่ และที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด สถานภาพ โสด