ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน รัชฏา อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ รวย 70 ล้านบาท

รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
ภาพจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อู้ฟู่ 70 ล้านบาท ถูก ป.ป.ช.อายัด 2 ล้าน-เงินประกันตัว 4 แสน คดีรับสินบน แจงหนี้สิน “ยืมพี่ชาย” พล.อ.ยุวณัฐ สุริยกุล ณ อยุธยา 5 ล้านบาท

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีทรัพย์สินรวม 70,652,584.24 บาท มีหนี้สินรวม 7,930,920.86 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน นายรัชฎาแจ้งว่า มีทรัพย์สิน 49,767,685.09 บาท ประกอบด้วย เงินสด อยู่ที่ ป.ป.ช. 2,550,000 บาท โดยไว้ในคำชี้แจง กรณีผู้ยื่นบัญชี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือครองเงินสดรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปมีวัตถุประสงค์ในการถือครองเงินสดดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อรถยนต์ 1.เงินที่ ป.ป.ช.ยึดไปตรวจสอบ 2,150,00 บาท 2.เงินประกันตัว 400,000 บาท

เงินฝาก 6 บัญชี 22,020,793.92 บาท

เงินลงทุน 4,994,891.17 บาท อาทิ หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ SCBBANKINGA SCBPLUS SCBLTT SCBRM3 SCBSFF SCBSFFPLUS-B

ที่ดิน 5,022,000 บาท อาทิ โฉนดที่ดิน ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กทม.
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 7,780,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน 1,200,000 บาท

สิทธิและสัมปทาน ส่วนใหญ่เป็นประกันชีวิตไทยพาณิชย์ อเมริกันอินเตอร์เนชั่นเนล 5,900,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 300,000 บาท ได้แก่ พระเนื้อโลหะขอบทอง 1 องค์ เครื่องรางงาแกะขอบทอง 1 องค์ พระเครื่องขอบทอง 5 องค์ ปืน 1 กระบอก

ยืมเงินพี่ชาย 5 ล้านบาท

นายรัชฎาแจ้งว่ามีหนี้สิน 7,930,920.86 บาท ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี 304,769.09 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 2,626,151.77 บาท หนี้สินอื่น ยืมพี่ชาย 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็น ธ.ค.2564 จำนวน 2 ล้านบาท ส.ค.2565 จำนวน 3 ล้านบาท

นายรัชฎาแจ้งรายละเอียดรายการหนี้สินอื่นจากการ “ยืมพี่ชาย” จำนวน 5 ล้านบาท มาจาก พล.อ.ยุวณัฐ สุริยกุล ณ อยุธยา วันที่กู้ ธ.ค. 2564 จำนวน 2 ล้านบาท และวันที่กู้ ต.ค. 2565 จำนวน 3 ล้านบาท

คู่สมรส มีทรัพย์สิน 20,225,415 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 7 บัญชี 4,448,415 บาท เงินลงทุน หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 1,000,000 บาท ที่ดิน 8,932,000 บาท อาทิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จ.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กทม.

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง 4,000,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน 1,700,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 145,000 บาท ได้แก่ แหวนเพชร 2 วง ต่างหู 1 คู่ สร้อยคอพร้อมจี้ 1 เส้น

บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 659,484.15 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 3 บัญชี 659,484.15 บาท

รายได้ต่อปีเฉียด 7 ล้านบาท คู่สมรสรายได้ 3 ล้านบาทต่อปี

นายรัชฎาแจ้งข้อมูลรายได้ต่อปี 6,961,200 บาท ประกอบด้วย รายได้ประจำ เงินเดือน 921,600 บาท เงินประจำตำแหน่ง 174,000 บาท เงินค่าตอบแทน 174,000 บาท เงินค่ารถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท เบี้ยประชุม 50,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 60,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 700,000 บาท ขายสร้อยทอง 2,000,000 บาท

รายได้อื่น เงินทำบุญงานศพมารดา พ.ค. 2564 จำนวน 2 ล้านบาท เงินทำบุญงานศพครบรอบ 1 ปี พ.ค. 2565 จำนวน 500,000 บาท

คู่สมรส รายได้ต่อปี 3,003,378 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน 173,378 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 90,000 บาท ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 240,000 บาท ขายรถยนต์ 3 คัน 1,000,000 บาท ขายสร้อยทอง ต่างหูและกำไลทอง 1,500,000 บาท

นายรัชฏาแจ้งหมายเหตุว่า คู่สมรสขายรถยนต์ 3 คัน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 ขายสร้อยทอง พ.ศ. 2563 พ.ย.-ธ.ค. คู่สมรสขายสร้องทอง ต่างหู และกำไรทอง พ.ศ. 2564

รายจ่ายต่อปีของนายรัชฏา 1,943,449 บาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 240,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 973,440 บาท ค่าประกันชีวิต 500,000 บาท

รายจ่ายอื่น ค่าเล่าเรียนบุตร 120,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 100,000 บาท เงินบริจาค 10,000 บาท
คู่สมรส 120,000 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 120,000 บาท

ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีภาษีที่ผ่านมา นายรัชฏา 1,238,400 บาท คู่สมรส 173,378.40 บาท

นายรัชฏาแจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

  • พ.ศ. 2565 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  • พ.ศ. 2564 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • พ.ศ. 2563 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎาแจ้งสถานภาพสมรสกับนางมัณฑนา สุริยกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม จันทมาศ) จดทะเบียนสมรสเมื่อเดือน ก.ค. 2531 มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 3 คน