เปิดบัญชีทรัพย์สิน เอกนัฏ อู้ฟู่ 1,192 ล้าน ที่ดิน 115 แปลง ถือหุ้นบริษัทปาล์มน้ำมัน-แปซิฟิคคลับ

เปิดบัญชีทรัพย์สิน เอกนัฏ

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ขิง-เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาฯรวมไทยสร้างชาติ อู้ฟู่ 1,192 ล้านบาท ที่ดิน 115 แปลง ถือหุ้น บริษัทปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ – แปซิฟิกคลับ ร่วมกับ “ลูกสาวสุเทพ” รายได้เกษตรปีละ 4 ล้าน แจ้ง ป.ป.ช. บริษัทนิพนธ์ อดีตเลขานายกฯอภิสิทธิ์ – พี่ชายแม่ กู้ยืม 105 ล้านบาท คงเหลือ 190 ล้านบาท !

วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,192,047,954.88 บาท ไม่มีหนี้สิน ดังนี้

เงินฝาก 8 บัญชี จำนวน 2,095,630.28 บาท เงินลงทุน จำนวน 7,930,000 บาท แบ่งออกเป็น 1.ผู้ถือหุ้น บริษัท เจริญผลปาล์ม จำกัด จำนวนหน่วย 50,000 วันที่ได้มา 28 ธันวาคม 2558 มูลค่า ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายทรัพย์สินและหนี้สิน 500,000 บาท

ข้อมูลจากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท เจริญผลปาล์ม จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน การปลูกปาล์มน้ำมัน

ประกอบธุรกิจทำสวนปาล์มน้ำมัน ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การปลูกปาล์มน้ำมัน / การเพาะปลูก,การทำสวน โดยมีรายชื่อนางศรีสกุล พร้อมพันธุ์ มารดาเป็นกรรมการลำดับที่ 1 ลงชื่อผูกพันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.ผู้ถือหุ้น บริษัท ภาเจริญ จำกัด 32,500 หุ้น วันที่ได้มา 13 ธันวาคม 2560 มูลค่า 3,250,000 บาท

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า บริษัท ภาเจริญ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 5 มีนาคม 2553 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ที่ตั้ง จอมพล จตุจักร กทม. ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน การปลูกข้าวจ้าว/ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่

ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น/ประกอบกิจการเพาะปลูกต้นยางพารา จำหน่ายน้ำยางสดและพืชผลทางเกษตร โดยมีรายชื่อกรรมการ ลำดับที่ 1 นายเอกนัฏ ลำดับที่ 2 นางศรีสกุล และลำดับที่ 3 น.ส.ธีราภา พร้อมพันธุ์ (น้องสาว) มีนายเอกนัฏ และนางศรีสกุล มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3.ผู้ถือหุ้น บริษัท ชาบู บารู จำกัด 6,800 หุ้น ได้มาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 มูลค่า 680,000 บาท

ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า บริษัท ชาบู บารู จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 10 มีนาคม 2564 ทุนจดทะเบียน 17 ล้านบาท ที่ตั้ง ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร / ประกอบกิจการร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร และจำหน่ายเครื่องดื่ม ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร / การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร โดยมีน.ส.ธีราภา เป็นกรรมการและลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

4.ผู้ถือหุ้น บริษัท แปซิฟิค เอ็กซ์คลูซิฟ ซิตี้ คลับ จำกัด จำนวน 35,000 หน่วย วันที่ได้มา 28 สิงหาคม 2556 มูลค่า 3,500,000 บาท

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า บริษัท แปซิฟิค เอ็กซ์คลูซิฟ ซิตี้ คลับ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท ที่ตั้ง อาคารทูแปซิฟิคเพลส คลองเตย คลองเตย กทม. ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย / ประกอบกิจการเมมเบอร์คลับ ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร / กิจการเมมเบอร์คลับ ขายอาหาร สถานบริการร่างการและฝึกสอนการเล่นกีฬาทุกชนิด

โดยมีรายชื่อกรรมการ ลำดับที่ 1 น.ส.น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ (บุตรสาวนายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ลำดับที่ 2 นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน ลำดับที่ 3 นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง และลำดับ 4 น.ส.อัญชลี จิวะไพบูลย์ศักดิ์ มีน.ส.น้ำทิพย์ ลงลายมือชื่อผูกพันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายทวีศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ น.ส.อัญชลี และประทับตราสำคัญของบริษัท

เงินให้กู้ยืม 327,811,777.10 บาท แบ่งออกเป็น 1.บริษัท ชนาพนธ์ จำกัด วันที่ให้กู้ยืม 22 ตุลาคม 2557 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 105,572,580 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 190,140,932.50 บาท

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท ชนาพนธ์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 16 ตุลาคม 2534 ทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท ที่ตั้ง จอมพล จตุจักร กทม. ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย / ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุดและสิ่งปลูกสร้างอื่น ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินป

ล่าสุด การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย / การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย

รายชื่อกรรมการ ลำดับ 1 นายชนาธิป พร้อมพันธุ์ ลำดับ 2 น.ส.ภากมล พร้อมพันธุ์ ลำดับ 3 น.ส.ธีร์พร พร้อมพันธุ์ (ลำดับที่ 1 – ลำดับที่ 3 เป็นบุตรของนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย และสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และยังเป็นพี่ชายนางศรีสกุล มารดาของนายเอกนัฏ) และลำดับ 4 นายนิพนธ์

2.บริษัท ภาเจริญ จำกัด วันที่ให้กู้ยืม 22 ตุลาคม 2557 จำนวน 122,835,000 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 122,835,000 บาท และ 3.บริษัท เจริญผลปาล์ม จำกัด วันที่ให้กู้ยืม 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 14,835,844.6 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 14,835,844.6 บาท

ที่ดิน 115 แปลง จำนวน 742,192,007.50 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน จ.เพชรบูรณ์และจ.สุราษฎร์ธานี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9 หลัง จำนวน 107,618,540 บาท เป็นบ้านที่พักอาศัย ย่านศาลาธรรมสพน์ กทม. มูลค่า 43 ล้านบาท และห้องชุด แถวลาดยาว กทม.8 หลัง ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน จำนวน 1,600,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น 2,800,000 บาท ได้แก่ นาฬิกา Patek Philippe 5146-001 จำนวน 1 เรือน ได้มาวันที่ 26 ตุลาคม 2551 มูลค่า 1.8 ล้านบาท และพระผงสุพรรณ 1 องค์ ได้มาปี 2547 มูลค่า 1 ล้านบาท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

– 2563 ถึง 2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
– 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
– 2564 ถึง 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

นายเอกนัฏ แจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า สถานภาพ โสด มีรายได้ต่อปีรวมทั้งสิ้น 4,908,480 บาท โดยมีรายได้จากการทำเกษตรกรรม การทำไร่ 4,000,000 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปี รวมทั้งสิ้น 4,800,000 บาท โดยเป็นรายจ่ายจากการอุปโภคบริโภคทั้งหมด