เพจสภาเผยข้อมูล สว.พ้นวาระ 5 ปี จะได้รับเงินเลี้ยงชีพอีก 10 ปี

สภาฯ

เพจสภา เผยข้อมูล สว.พ้นวาระ 5 ปี จะได้เงินเลี้ยงชีพอีก 10 ปี รับ 12,000 ทุกเดือน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เพจ LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดสิทธิประโยชน์ที่อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้จากกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อหาดังนี้

สิทธิประโยชน์ที่อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้จากกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามระเบียบ ข้อ 29 ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามข้อ 27 มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน โดยให้ได้รับเป็นระยะเวลาสองเท่าของเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่ 1 เดือน แต่ไม่ถึง 48 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 9,000 บาท

(2) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 48 เดือน แต่ไม่ถึง 96 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 12,000 บาท

(3) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 96 เตือน แต่ไม่ถึง 144 เตือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 14,300 บาท

(4) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 144 เตือน แต่ไม่ถึง 192 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 17,800 บาท

(5) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 192 เดือน แต่ไม่ถึง 240 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 21,400 บาท

(6) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 240 เตือน แต่ไม่ถึง 288 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 28,500 บาท

(7) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 288 เตือนขึ้นไป ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 35,600 บาท