ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ค่าเช่าที่ดิน EECi ระยอง

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี

ครม.อนุมัติวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปี วงเงิน 29,422,600 เป็นค่าเข่าที่ดิน EECi ระยอง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความคิดเห็นของสำนักงบประมาณให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าเช่าที่ดิน EECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไว้เดิม จำนวน 22,919,000 บาท เป็นจำนวน 29,422,600 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 ตามนัยข้อ 7 (3) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว จำนวน 4,583,800 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 24,838,800 บาท ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปีให้ครบวงเงินตามสัญญาต่อไป

ทั้งนี้การเพิ่มวงเงินดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินร้อยละแปดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

นางรัดเกล้า กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงาน ดังนี้

1.ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 ตุลาคม 2565) วศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าเช่าที่ดิน EECi วงเงินรวมทั้งสิ้น 22,919,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 1,034,000 บาท และค่าบริการส่วนกลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 21,885,000 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 [อัตราค่าบริการส่วนกลาง รวม 5 ปี

รวมวงเงินทั้งสิ้น 21,884,557.50 บาท (ปีละ 4,376,911.50 บาท)] โดยเป็นการเช่าพื้นที่สำหรับโครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle Proving Ground: CAV Proving Ground)1 (สนามทดสอบฯ) ภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง วศ. ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เรียบร้อยแล้ว

2.ปตท. ได้เรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางงวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 จำนวน 4,376,911.50 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 306,383.81 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,683,295.31 บาท2 ซึ่ง วศ. ไม่สามารถชำระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกับค่าบริการส่วนกลางในรายการค่าเช่าที่ดิน EECi

ซึ่งเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่ 26 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,532,000 บาท (ปีละ 306,383.81 บาท)

3.ในระหว่างการก่อสร้างสนามทดสอบฯ ระยที่ 14 พบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำไหลหลากปริมาณมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสนามทดสอบฯ นอกจากนี้ ยังพบการสัญจรของฝูงช้างป่าจำนวนมากที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องเช่าพื้นที่เพิ่มเติมอีก จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา

สำหรับจัดทำแนวกั้นน้ำไหลเข้าพื้นที่ระบบกักเก็บและระบายน้ำครบวงจรเพื่อเชื่อมต่อกับระบบของโครงการ EECi และจัดทำแนวป้องกันฝูงช้างป่าที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบสนามทดสอบฯ ทั้งนี้ มีการกำหนดระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2570 รวมระยะเวลา 4 ปี วงเงินรวม 4,971,600 บาท


4.ในครั้งที่ อว. จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ (11 ตุลาคม 2565) จำนวน 6,503,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ (1) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าบริการส่วนกลางของพื้นที่เดิม จำนวน 26 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (5 ปี) วงเงินทั้งสิ้น 1,532,000 บาท และ (2) ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มเติม จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570