146 ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ถวายสัตย์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ปราศจากอคติให้เกิดความยุติธรรมแก่ปชช.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ได้เป็นสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี 2560 จำนวน146 นาย

โดยมีพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนผู้บัญชาทหารอากาศ ตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมในพิธีฯ​

​ในการนี้ พล.ร.อ. กฤษฎา เจริญพานิช เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงานเบิกตุลาการศาลทหารกรุงเทพเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

โดยมี พล.ร.อ. เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ ในฐานะตุลาการศาลทหารอาวุโส เป็นผู้นำตุลาการศาลทหารกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวฯ ความว่า

“จะจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ปฎิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักรทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฏหมายทุกประการ”

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์