สนช.ผ่านวาระสาม กม.บริหารราชการกทม.-กม.เลือกตั้งท้องถิ่น

แฟ้มภาพ

วันนี้ (24 มกราคม) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่…. พ.ศ…..ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พิจารณาเสร็จแล้ว มีสาระสำคัญคือ การเพิ่มเติมจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กำหนดพื้นที่ใดมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1.5 แสนคน มี ส.ก.ได้ 1 คน หากพื้นที่ใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่เกิน 1.5 แสนคนไป 7.5 หมื่นคน ให้มี ส.ก.ได้อีก 1 คน การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของผู้ว่าฯกทม.อยู่ในตำแหน่งในคราวละ 4 ปีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ หากดำรงตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นเวลา 4 ปี นับจากวันพ้นตำแหน่ง การห้ามใช้งบประมาณเพื่อฝึกอบรมดูงานต่างประทศของข้าราชการการเมือง ประธานสภากทม. รองประธานสภากทม. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้งนี้ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยคะแนน 142 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 ให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป

ขณะเดียวกันที่ประชุมสนช.ยังลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยคะแนน 162 ต่อ 1 งดออกเสียง 4 โดยในการพิจารณามีประเด็นที่ สนช.ตั้งคำถามในมาตราที่ กมธ.เพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 49 เรื่องลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ห้ามบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ โดย สนช.ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการเขียนลักษณะต้องห้ามที่เป็นสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน เนื่องจากสื่อมวลชนท้องถิ่นควรได้รับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ แต่กมธ.ยื่นยันว่าคุณสมบัติดังกล่าวเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพื่อป้องกันฝ่ายการเมืองใช้ความได้เปรียบของการเป็นเจ้าของสื่อสร้างประโยชน์ทางการเมือง แต่ในที่สุดที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่ กมธ.เสนอมา

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ