ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง “รัฐมนตรีลาออก” 6 ราย

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก รวม 6 ราย รายละเอียด ดังนี้