เลือกตั้งท้องถิ่น: อบจ. มีหน้าที่และอำนาจอะไรบ้าง?

ภาพโดย Idaytrip Thailand จาก Pixabay

ก่อนจะถึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 7-8 ปี “ประชาชาติธุรกิจ” พาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับความหมายของ “การปกครองส่วนท้องถิ่น” รวมถึง “หน้าที่และอำนาจขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งมีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นอย่างมาก

ความหมาย “การปกครองส่วนท้องถิ่น”

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการที่รัฐบาลกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความประสงค์ของชุมชนนั้น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการทำหน้าที่แทนรัฐบาล การใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ รวมทั้งก่อให้เกิดผลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น


ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ จะเป็นผู้กำหนดผู้แทนหรือตัวบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งผู้แทนจะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครรับเลือกตั้ง และได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น

หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1. รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
  2. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
  3. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
  4. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ทางน้ำและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  5. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
  8. การศึกษาอบรม และสุขอนามัยของประชาชน
  9. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ