ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบจ. ต้องแจ้งเหตุ ภายในวันนี้

เลือกตั้ง อบจ.
REUTERS/Athit Perawongmetha

ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบจ. ต้องรีบแจ้งเหตุภายใน 27 ธ.ค.นี้ ก่อนถูกตัด 6 สิทธิ์ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมานับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบหลายปี ตั้งแต่มีรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควรในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ให้แจ้งเหตุได้ดังนี้

  1. ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  2. ทำหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (แบบฟอร์มหนังหนังสือตัวอย่าง ดาวน์โหลดได้ที่นี่ )
  3. สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งจะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม นี้เท่านั้น 

หากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นและไม่ได้แจ้งเหตุจะทำให้ถูกตัด 6 สิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 42 กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้

  1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
  2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ