มหาดไทยเปิดช่องใช้งบฯท้องถิ่นจัดบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

ฉีดวัคซีน
Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจงแนวทางผู้ว่าฯใช้งบประมาณ-งบฯท้องถิ่น จัดหาอุปกรณ์ เตรียมสถานที่ ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3219 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีรายละเอียด ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมหลายแห่ง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนนั้น

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง จึงมีแนวทางซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่เพื่อฉีดให้กับประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 11 (13) และ (14) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสถานที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบดังกล่าวได้

2.ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดรถรับส่งประชาชนไปฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้เบิกค่าอาหารแล้วไม่ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น


นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้จ่ายงบประมาณจากงบฯกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายเพื่อป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดรถรับส่งประชาชน ไปฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ราชการกำหนด และจัดเลี้ยงอาหารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในการฉีดวัคซีนได้ ส่วนการจัดรถรับส่งประชาชนให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง หากไม่มีรถยนต์ส่วนกลางหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้จ้างเหมาบริการรับส่งได้

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอ ก็สามารถโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายไปเพิ่มได้ หรือ กรณีงบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอก็อาจพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 หรืออาจขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเงินทุนสำรองเงินสะสมมาใช้ได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ