ผ่า กม.วินัยการเงินการคลัง 8 กฎเหล็กวิธีของบประมาณ

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่อาจเป็นหนึ่งในกฎหมายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั่นคือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

อันบัญญัติไว้ในมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญ 2560 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม

เปรียบประหนึ่ง “เข็มขัด” รัดการใช้เงินของรัฐให้คุ้มค่า ทำให้การออกโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลหน้าจะถูกควบคุมโดยทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังฉบับนี้ โครงการประชานิยมก็จะถูกตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

กลไกตรวจสอบตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง เช่น งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

1.คำแถลงประกอบงบประมาณจะต้องแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสำคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 2.รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

3.แสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

4.รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ

5.รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ

6.คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม

7.ผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

8.ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

หากรัฐบาลใดไม่ปฏิบัติตามก็จะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 164 (2) ระบุว่า ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยการใช้เงินแผ่นดินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ