ราชกิจจาฯ ประกาศต่ออายุกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 19 คน อีกหนึ่งวาระ

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ต่ออายุให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 19 คน คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 19 ราย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกรัฐมนตรีจึงให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ดังนี้

 • 1. นายประสาน หวังรัตนปราณี
 • 2. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
 • 3. นายนภินทร ศรีสรรพางค์
 • 4. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
 • 5. นายสากล ม่วงศิริ
 • 6. นายสรรเสริญ สมะลาภา
 • 7. นายนราพัฒน์ แก้วทอง
 • 8. พลตำรวจโทณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • 9. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
 • 10. นายธีระยุทธ วานิชชัง
 • 11. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
 • 12. นายทวี สุระบาล
 • 13. นายทศพล เพ็งส้ม
 • 14. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
 • 15. นายเสกสกล อัตถาวงศ์
 • 16. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
 • 17. นายอภิวัฒน์ ขันทอง
 • 18. นายชื่นชอบ คงอุดม
 • 19. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ