ระทึก พ.ร.บ.งบ 66 คว่ำ โครงการใหม่ไม่เกิด-โครงการเก่าสะดุด 1 ล้านล้าน

งบประมาณ

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ใช่เฉพาะการอยู่-การไปของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้น แต่รวมถึงโครงการใหม่ไม่เกิด-โครงการเก่าต้องสะดุด

“รัฐบาลก็ต้องลาออกหรือยุบสภาระหว่างนั้นเมื่อถึงปีงบประมาณใหม่ในเดือนตุลาคมก็จะใช้งบประมาณปี 65 ไปพลางก่อน ซึ่งปกติสำนักงบประมาณก็จะใช้ 75 เปอร์เซ็นต์ของปีงบประมาณ ไม่ให้ใช้เต็ม แต่ก็บริหารไปได้จนกว่าจะมีงบประมาณใหม่ เพียงแต่โครงการใหม่ ๆ มันจะเกิดไม่ได้ เพราะไม่มีโครงการใหม่ ๆ อยู่ในปีงบประมาณเดิมปี 65” นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระแรก ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565 หากสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ความเห็นชอบ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาระผูกพันงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณปี 66 เป็นต้นไป วงเงินรวม 222,653.1 ล้านบาท จำแนกเป็น เงินงบประมาณ (ปี 66-ปี 69 และปี ต่อ ๆ ไป) 204,331.8 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ 8,737.8 ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 9,583.5 ล้านบาท

สำหรับภาระผูกพันงบประมาณข้ามปี “รายการใหม่” ที่เริ่มในปีงบประมาณปี 66 รวมจำนวนทั้งสิ้น 39,074 ล้านบาท ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี 624.8 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 963.9 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 832.2 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 369.8 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ 5.3 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 87.6 ล้านบาท)

กระทรวงกลาโหม 3,674.2 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 8,841.2 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 8,541.8 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 3,039.7 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 1,190.4 ล้านบาท)

กระทรวงการคลัง 92.2 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 357.9 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 5.3 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 11.5 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 22 ล้านบาท)

กระทรวงการต่างประเทศ 159.8 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 161.9 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 149.4 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 166.8 ล้านบาท)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 57.9 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 185.2 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 16 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 24.9 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 10.6 ล้านบาท)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1,251.7 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 2,638.7 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 2,135.7 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 3,809.3 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ 4,065.5 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 693.4 ล้านบาท)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,531.4 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 6,184.8 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 5,686.1 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 2,265.7 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 882.5 ล้านบาท)

กระทรวงคมนาคม 10,437.9 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 21,898.3 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 19,302.3 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 322.5 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ 4,550 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 2,2811.2 ล้านบาท)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 480.5 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 1,024.6 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 894.7 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 2.9 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 117.3 ล้านบาท)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 654.3 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 913.9 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 837.4 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 865.7 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 163.6 ล้านบาท)

กระทรวงพลังงาน 172.3 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 669.8 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 6.8 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 13.6 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 41.4 ล้านบาท)

กระทรวงพาณิชย์ 14.8 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 13.8 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 33 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 2.9 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 2.3 ล้านบาท)

กระทรวงมหาดไทย 7,127.2 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 15,543.8 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 12,622.1 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 207.9 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 1,754.5 ล้านบาท)

กระทรวงยุติธรรม 915.4 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 2,009.2 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 1,210.9 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 453.6 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 59.8 ล้านบาท)

กระทรวงแรงงาน 3.8 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 5.1 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 5.1 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 11.4 ล้านบาท)

กระทรวงวัฒนธรรม 120.3 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 310.1 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 119.7 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 52 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด23.6 ล้านบาท)

กระทรวงศึกษาธิการ 883.3 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 2,937.1 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 267.5 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 328.8 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ 86 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 209.8 ล้านบาท)

กระทรวงสาธารณสุข 2,189.7 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 5,650 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 2,409.8 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 672.6 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ 28.6 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 536.7 ล้านบาท)

กระทรวงอุตสาหกรรม 330 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 659.2 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 619.2 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 48 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 77.1 ล้านบาท)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และหน่วยงานภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี 4,747.1 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 7,668.7 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 4,623.6 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 6,696.3 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 486.2 ล้านบาท)

รัฐวิสาหกิจ 1,398.9 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 2,694.2 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 2,677.4 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ 2.4  ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 327.3 ล้านบาท)

หน่วยงานของรัฐสภา 55.9 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 486 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 486 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 51.4 ล้านบาท)

หน่วยงานของศาล 87.4 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 174.7 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 174.7 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 21.9 ล้านบาท)

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 63.2 ล้านบาท (ปี 67 วงเงิน 221.5 ล้านบาท ปี 68 วงเงิน 14.9 ล้านบาท ปี 69 และปีต่อ ๆ ไป 33.2 ล้านบาท เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 12.9 ล้านบาท)

นอกจากโครงการใหม่-รายการใหม่จะไม่เกิดแล้ว ยังมีรายการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนปีงบประมาณปี 66 ต้องสะดุด เป็นวงเงินภาระผูกพันกว่า 873,001.3 ล้านบาท

รวมวงเงินโครงการก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่-โครงการก่อหน้าผูกพันโครงการเก่ากว่า 1,095,654.4 ล้านบาท