“อีกครั้งกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ ซีพี ออลล์”

        กลับมาอีกครั้งกับ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) จากความสำเร็จที่นักลงทุนให้การตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ CPALL ในครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ครั้งนี้ CPALL จึงใด้เสนอขาย หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่อีกครั้ง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ตามไปดูกันเลย

        บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A(tha) จาก ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) และเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก ภายใต้แบรนด์ร้านสะดวกซื้อ 7Eleven ด้วยสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 9,700 สาขา และจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการต่อวันถึง 11.5 ล้านคน โดยมียอดขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 750 ล้านบาท จึงทำให้ CPALL มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 CPALL มีรายได้รวม 117,513 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,765 ล้านบาท และในปี 2559 CPALL มีรายได้รวม 451,939 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 16,677 ล้านบาท ตามลำดับ

        และเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงต้องมีการปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม จึงเป็นที่มาของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในครั้งนี้ คำว่า “ด้อยสิทธิ” หมายถึง การด้อยสิทธิในเรื่องลำดับการได้รับชำระหนี้ ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดนี้จะได้รับชำระหนี้ภายหลังผู้ถือหุ้นกู้ทั่วไปและผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัท แต่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ส่วนคำว่า “มีลักษณะคล้ายทุน” ก็หมายถึง บริษัทสามารถนับมูลค่าหุ้นกู้ประเภทนี้เป็นทุนได้ 100% ในงบการเงินของบริษัท และในทางสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะนับเป็นทุนได้ 50%

          ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนับเป็นทุนได้จึงทำให้ต้องมีการกำหนดโครงสร้างหุ้นกู้คือ ไม่มีกำหนดอายุในการไถ่ถอน แต่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้หลังครบกำหนดในปีที่ 5 เป็นต้นไป และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยได้ แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทได้เช่นกัน และด้วยลักษณะของ “หุ้นกู้ที่ด้อยสิทธิ” และ “มีลักษณะคล้ายทุน” นี้ หุ้นกู้ชุดนี้จึงได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งอยู่ที่ BBB(tha) จาก ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ผู้ออกหุ้นกู้จึงได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปของบริษัท โดยอยู่ที่ 5.00% ในช่วง 5 ปีแรก และกำหนดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มในปีที่ 6, ปีที่ 11 และปีที่ 51 ซึ่งรายละเอียดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในร่างหนังสือชี้ชวน หุ้นกู้ชุดนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 5 จึงเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป

Advertisment

        หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ CPALL จะเปิดเสนอขายในวันที่ 7-9 ส.ค.2560 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL178A และ CPALL248A และในวันที่ 16-18 และ 21 ส.ค.2560 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท สามารถติดต่อจองซื้อได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร

 

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Advertisment

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ