ไวมาก! การทางฯเปิดรับสมัครผู้ว่าคนใหม่ คุณสมบัติเข้ม ไม่เป็นนักการเมือง บริหารองค์กรรายได้3พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.สัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร

2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

3.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

4.เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ การบริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือนิติศาสตร์

และ 5.มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ จะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่ง งบการเงิน รายงานประจำปีและแผนผังแสดงตำแหน่งงานของปีที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

2) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ารองอธิบดี

3) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น และต้องเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่ง งบการเงิน รายงานประจำปี และแผนผังแสดงตำแหน่งงานของปีที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

4) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรในกำกับของรัฐ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งต้องเป็นองค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่ง งบการเงิน รายงานประจำปี และแผนผังแสดงตำแหน่งงานของปีที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

5) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของภาคเอกชน จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งต้องเป็นองค์กรเดียวที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีเอกสารรับรอง การดำรงตำแหน่ง งบการเงิน รายงานประจำปี และแผนผังแสดงตำแหน่งงานของปีที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ และยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 – 27 มี.ค.นี้ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @Prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ