MEA จับมือ กทม. พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมวางแนวทางยกระดับวิธีการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงวิธีการดำเนินงานก่อสร้างบนผิวจราจรในการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA โดยมี รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ศ.ดร.นพดล เพียรเวช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายนภัสพงศ์ จงใจวาณิชย์กิจ จากบริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ MEA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เพียงพอมั่นคงปลอดภัย และมีทัศนียภาพที่สวยงามนั้น การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยพัฒนารูปแบบการก่อสร้าง และปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดย MEA ยังคงยึดหลักการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่พบระหว่างการก่อสร้าง อาทิ ปัญหาผิวจราจรทรุดตัว ปัญหาโพรงใต้ดินที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยล่าสุด MEA มีโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรวม 236.1 กิโลเมตร แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จรวม 62 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ 174.1 กิโลเมตร ในจำนวนนี้มีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างส่วนใหญ่ร่วมกับการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการก่อสร้าง รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในคราวเดียวกัน

Advertisment

#สายไฟฟ้าใต้ดิน
#ประชุมสัมมนา
#ยกระดับวิธีการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน
#กรุงเทพมหานคร #AIT
#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #STS
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#MEASMARTENERGY
#MEASMARTPROJECT
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร