นายกฯ ส่งตรงนโยบายให้ สคช. ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพกำลังแรงงาน

นายกฯ ส่งตรงนโยบาย

นายกฯ ส่งตรงนโยบายให้ สคช. ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพกำลังแรงงาน พร้อมเชื่อมโลกการศึกษาและการเรียนรู้กับการจ้างงาน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. มุ่งให้การรับรองความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพกำลังคนของประเทศให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและการทำงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งประเมินความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ในสังคมด้วยการรับรองความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงทักษะการทำงาน และให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้กำลังคนของประเทศได้รับคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้น เพราะคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์จะเป็นปัจจัยสำคัญให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง และยังเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ มุ่งสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมมูลค่าสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พลเอกประยุทธ์ ยังย้ำในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างและยกระดับทักษะแรงงานสู่มาตรฐานสากล โดยเชื่อมโลกของการศึกษาและการเรียนรู้เข้ากับการจ้างงาน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Advertisement

ด้านนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกำกับดูแล เน้นย้ำว่า การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของกำลังแรงงานให้มีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของนายจ้าง สถานประกอบการ และนักลงทุน เป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องนโยบายในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ การยกระดับและเน้นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้แก่กำลังแรงงานทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย จึงเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าตลาดแรงงานจะถูกท้าทายจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และวิกฤติภัยคุกคามต่างๆ การรับรองคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ จะเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังแรงงานได้เข้าถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพและได้รับรองคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให้แรงงานไทยมีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญที่จะตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ที่จะช่วยทำให้กำลังแรงงานเหล่านั้นได้รับการยอมรับและมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขานรับนโยบายเร่งสร้างการยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อสร้างกลไกให้กำลังแรงงานมีโอกาสได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น โดยสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น และสามารถกลับเข้าสู่โลกของการศึกษาได้เมื่อต้องการ เพราะความรู้ ความสามารถของกำลังแรงงานเกิดขึ้นจากการทำงานจริง แต่หลายคนมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ไม่เหมาะสม และไม่มีหน่วยงานใดให้การรับรอง ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะตอบโจทย์นี้ให้สังคม หากสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันสร้างการรับรู้และยอมรับก็จะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมาก