ม.เกษตร เปิดหลักสูตร KU CARE ClassOne สำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

ม.เกษตร เปิดหลักสูตร KU CARE ClassOne

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดี

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน (หลักสูตร KU CARE ClassOne) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรแรกที่เน้นการ upskill และ reskill ผู้บริหารระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยหลักสูตรเน้นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดด้าน ESG และ SDGs และนำองคาพยพต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มาช่วยสร้างให้เกิดแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยหลักสูตร KU CARE ClassOne รุ่นที่ 1 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจชั้นนำกว่า 70 คน


ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานที่ปรึกษาหลักสูตรฯ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. ชาญ ธาระวาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุวรรณี แสงมหาชัย ที่ปรึกษากรรมการบริหาร และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดหลักสูตร บริหารงานโดย ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และ ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ Director ทั้ง 3 ของหลักสูตรฯ โดยจะจัดอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ สโมสรราชพฤกษ์