PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าสถานที่หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้า

PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าสถานที่หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้า

PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าสถานที่หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีหลักเกณฑ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า (ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า) กับสถานที่หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ดังนี้

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงาน PEA ในพื้นที่ทุกแห่ง เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน ดังนี้

👉บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า            

👉บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา           

👉ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล           

👉หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ใช้ไฟฟ้า           

👉ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหลักฐานแสดงตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

  1. PEA สงวนสิทธิ์การเข้าตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้า 
  2. ยื่นลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่องภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
  3. กรณีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องแจ้งยกเลิกกับ PEA ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความจำเป็น 
  4. PEA จะยกเลิกสิทธิ ในกรณีดังนี้

🚫ค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกัน 3 เดือน   

🚫ตรวจพบการกระทำโดยมิชอบ/การละเมิดการใช้ไฟฟ้า    

🚫แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ    


🚫ตรวจพบผู้ป่วยยกเลิกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ แต่ไม่มีการแจ้งยกเลิกกับ PEA