โครงการ Songkran World Water Festival สงกรานต์พระประแดง

โครงการ Songkran World Water Festival สงกรานต์พระประแดง

โครงการ Songkran World Water Festival สงกรานต์พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสมุทรปราการ โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองพระประแดงและจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดโครงการ Maha Water Festival สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและสืบสานให้จัดประเพณีสงกรานต์ตามแบบวิถีไทย เผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ไทยให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จักที่แพร่หลายมากขึ้น และเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่า และอัตลักษณ์ รวมถึงปลูกฝังความภาคภูมิใจในประเพณีสงกรานต์ของแต่ละพื้นที่ผ่านกิจกรรมท้องถิ่นสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 

👉กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

การสาธิต ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น (ขนมย่างจากใจ) การออกร้านสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม(ของดีบ้านฉัน) โดยเครือข่ายสภาวัฒนธรรม นิทรรศการสงกรานต์ประเพณีไทย สงกรานต์พระประแดง ร่วมสรงน้ำพระ การสาธิตวิถีวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน การกวนกาละแม การสาธิตแต่งกายของชาวรามัญ การละเล่นสะบ้าบ่อน 

การแสดง แสง สี เสียง เช่นการแสดงตำนานสงกรานต์ จากวิทยาลัยนาฎศิลปะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

Advertisment

การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงตำนานสงกรานต์พระประแดง จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง และชุดการแสดงจากโรงเรียนวัดทรงธรรม และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ดังกล่าว   

ในการนี้ ดร.วิชัย จันทร์จำรูญประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย รองประธานสภาวัฒนธรรมทั้ง ๖ อำเภอ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับ และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว