ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชสหรัฐอเมริกา

พระราชสาส์น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ความว่า ฯพณฯ นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประสบความสำเร็จ มีความสงบสันติ และเจริญก้าวหน้าสืบไป

ความใกล้ชิดสนิทสนม ความผูกพัน และน้ำใจไมตรีที่มีต่อกัน ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมานั้น นับเป็นพรอันประเสริฐ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นดังกล่าว เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประเทศของเราทั้งสองได้มุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศ ในการเผชิญปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสันติภาพและความมั่นคง หรือการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์โรคระบาด หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส่วนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศทั้งสองนั้น ก็ได้พัฒนาเพิ่มพูน พร้อมกับการขยายความร่วมมือที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างเสริมสันติสุข และความเจริญของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว