การบินไทย รับพนักงานประจำ สายงานบริการผู้โดยสาร 17 อัตรา เช็กด่วน !

สนามบิน
ภาพจากเพจ สุวรรณภูมิ

การบินไทยรับสมัครพนักงานประจำ สายงานบริการผู้โดยสาร 17 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. เช็กรายละเอียดด่วน !

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Senior Customer Service Agent สังกัดกลุ่มงานบริการผู้โดยสาร จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการตรวจรับบัตรที่นั่งและเอกสารการเดินทาง สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า
 • ให้บริการ Gate Service ทั้งในส่วนของ Departure และ Arrival สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า
 • ดูแลความเรียบร้อยภาพรวมทั้งในส่วนของ Landside และ Airside
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุ 25-45 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • ชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร หญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เพศชาย ความสูง-100 = น้ำหนักตัว (+/- 10) เพศหญิง ความสูง-110 = น้ำหนักตัว (+/- 10)

 

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้หรือตามที่บริษัทกำหนด
 • คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบินหรือสายงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการบริการผู้โดยสารหรือเกี่ยวข้องกับการบริการสัมภาระผู้โดยสารจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • ในกรณีเคยปฏิบัติงานในบริษัทการบินไทยและมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บังคับบัญชา
 • สามารถสื่อสารภาษาที่สามได้ดี เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน และอื่น ๆ

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านลิงก์ career.thaiairways.com/career
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ [email protected] หรือโทร. 0-2545-1416
 • ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
 • การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 

 • สอบสัมภาษณ์
 • การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น