แอสตร้าฯ คว้าสุดยอดนายจ้างปีที่ 3 ชูจุดแข็งความเสมอภาคในองค์กร

สำนักงานแอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย คว้า Top Employer Award 2023 ผ่านแบบสำรวจนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก ปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ 2,053 ราย จาก 121 ประเทศทั่วโลก

วันที่ 19 มกราคม 2566 บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จ คว้ารางวัล Top Employer Award 2023 ประจำประเทศไทย จากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการเป็นสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม (Great Place to Work) และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส ให้การรับรองแก่องค์กรต่าง ๆ โดยคัดเลือกผ่านแบบสำรวจนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก (HR Best Practices Survey) ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน 6 ด้าน แบ่งเป็น 20 หัวข้อ อาทิ กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นมาร่วมงาน การฝึกอบรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการยอมรับในความแตกต่างและการมีส่วนร่วมของพนักงาน (diversity & inclusion) เป็นต้น โดยในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ 2,053 ราย จาก 121 ประเทศทั่วโลก

สำนักงานแอสตร้าเซนเนก้า

นางสาวจิตรา ธีรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การได้รับรางวัล Top Employer Award 2023 ของแอสตร้าเซนเนก้าในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนานโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและการสร้างโอกาสที่เสมอภาคทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกอยากมาทำงาน และรู้สึกปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ

Advertisment

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการยอมรับในความแตกต่างและการมีส่วนร่วมของพนักงาน (inclusion & diversity) การส่งเสริมความเท่าเทียมและยอมรับทุกความหลากหลาย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนพนักงานในการริเริ่มแนวคิดใหม่ ๆ และเสริมทักษะความรู้ให้พนักงาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรากฐานสู่ความสำเร็จของแอสตร้าเซนเนก้า

“เรายึดมั่นและดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียม จากการผลักดันให้จำนวนอัตราส่วนพนักงาน และการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานผู้หญิงทัดเทียมกับพนักงานผู้ชาย มีการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถบริหารและจัดการทั้งหน้าที่การงานและบทบาทในครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ด้วยนโยบายที่ยืดหยุ่นด้านสถานที่ทำงานและรูปแบบการทำงาน

นอกจากนี้แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ยังได้ลงนามให้คำมั่นว่าจะให้พนักงานผู้เป็นพ่อได้วันลาเลี้ยงดูบุตร ปี 2565 โดยพนักงานผู้ชายสามารถใช้สิทธิ์การลาของบิดาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดโดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลาถึง 30 วัน

แอสตร้าเซนเนก้า ยังมุ่งสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในองค์กร ผ่านการสนับสนุนชุมชน LGBTQIA+ ภายใต้การก่อตั้งกลุ่ม AZPride ซึ่งเป็นเครือข่ายของพนักงานจากทั่วโลกเพื่อให้พนักงานทุกคนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ

Advertisment

นางสาวจิตรากล่าวต่อว่า แอสตร้าเซนเนก้าทำงานผ่านค่านิยมทำในสิ่งที่ถูกต้อง (We Do The Right Thing) นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนไทย ด้วยการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น

พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพและยานวัตกรรมให้แก่ผู้ป่วย ร่วมไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านแคมเปญ “Making Health Happen” ด้วยการนำวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน (people) ชุมชน (society) และโลก (planet) อย่างยั่งยืน