“ธรรมศาสตร์” ประกาศปิดชั่วคราว หลังโควิด-19 ระบาดหนัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว งดติดต่อภายใน บุคลากร นักศึกษาหลีกเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่สีแดง-สีส้ม-สีเหลือง โดยไม่มีเหตุจำเป็น 

วันที่ 2 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการระบาดของโควิด-19 ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ ได้ประกาศปิดชั่วคราว พร้อมแจ้งข้อปฎิบัติสำหรับหน่วยงานในสังกัด คือ

1. ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 โดยให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

2. ให้ส่วนงานนำรูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) มาใช้ปฏิบัติ ตามแนวทางในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนาการ ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับท่ี 6)

ทั้งนี้ บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) หรือออนไลน์ การรักษาความปลอดภัย การสาธารณสุข การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับเงินเดือน บุคลากร กระบวนการที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานด้านการคลังอื่น ๆ ให้มาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี ได้รับมอบหมาย

3. ขอให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) โดยไม่มีเหตุจำเป็น

4. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ศูนย์ลำปางให้ถือตามแนวการปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ อว 67.06.3/ว.1330 ของหมวดทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารศูนย์ลำปาง