ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลายกเลิกค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งเเต่ 14 ม.ค.-30 เม.ย.นี้

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562 เนื่องจากในปี 2561 ที่ได้มีการยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรฐาน 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561 พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และขอรับการตรวจลงตรามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่น ด่าน ตม. ทอ. สุวรรณภูมิมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นคิดเป็น 173% เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม 330,000 กว่าคน, ด่าน ตม. ทอ. กรุงเทพเพิ่มขึ้น 143% เพิ่มจากเดิม 140,000 กว่าคน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเเละส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้นักเที่ยวเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของประเทศไทย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงยกเลิกกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562 ขึ้นในที่ประชุม ครม. เพื่อขยายมาตรการดังกล่าวออกไปอีก โดยจะขยายมาตรการไปจนถึงหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562