ธ.ไอซีบีซีจ่อขายตราสารด้อยสิทธิ มี.ค.นี้ ตั้งกสิกร-กรุงเทพขาย

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)”) ภายใต้การสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ธนาคารชั้นนำระดับโลก มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศจีนและครอบคลุมทั่วโลก เตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อายุ 10 ปี 6 เดือน เสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย 2 สถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคมนี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2561 อายุ 10 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสาร หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 100,000 บาท และทวีคูณของ 10,000 บาท และมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของตราสาร ซึ่งการเสนอขายตราสารครั้งนี้เป็นการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งแรกของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) โดยเปิดจำหน่ายผ่าน 2 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย

“การเสนอขายตราสารครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเงินกองทุนของธนาคาร ให้มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำหรับเพิ่มขีดความสามารถในการขยายสินเชื่อ และรองรับการขยายตัวของธนาคารในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายธุรกิจระหว่างประเทศไทยและจีน ซึ่งธนาคารมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความคล่องตัวในการให้บริการ และจากการที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ทำให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงการให้บริการผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและมีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศจีน รวมทั้งมีเครือข่ายในต่างประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลกอีกด้วย โดยธนาคารไอซีบีซีวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจระยะยาวในประเทศไทย” ดร.จื้อกัง หลี่ กล่าว

ผลการดำเนินงานล่าสุด ในงวด 6 เดือน ปี 2560 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีกำไรสุทธิ 907 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากงวดเดียวกันของปี 2559 ณ เดือนมิถุนายน 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 202,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากสิ้นปี 2559 และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 1.37 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 1,470 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 186,053 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 1.49 ทั้งนี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “คงที่” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA+” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับการออกตราสารดังกล่าว เป็นตราสารประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นตราสาร ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารได้เมื่อธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ให้สามารถตัดหนี้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ของตราสารเป็นหนี้สูญได้ เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร โดยขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นักลงทุนผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 หรือธนาคารไอซีบีซี (ไทย) โทร. 0-2629-5588 ทั้งนี้การจัดสรรตราสารดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Previous articleฉลอง45ปี การเคหะ 4.0 ลงทุน 9 พันล้านผุด5.6หมื่นหน่วย ป้อนดีมานด์บ้านขรก.-ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
Next article“ซีพีเอฟ” โชว์นวัตกรรมในงาน CPF CEO Awards 2017 ครั้งที่ 9 มุ่งขับเคลื่อนซีพีเอฟสู่องค์กรนวัตกรรม “CPF 4.0”