แอฟริกาใต้ GDP หายปีละ 10% เพราะ “อาชญากรรม” 

แอฟริกาใต้ อาชญากรรม
สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมในเมืองโซเวโต ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 20 เมษายน 2023 (ภาพโดย EMMANUEL CROSET / AFP)

ธนาคารโลก (Worldbank) ศึกษาผลกระทบของอาชญากรรมต่อเศรษฐกิจในแอฟริกาใต้ ได้ข้อสรุปว่า อาชญากรรมที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทำให้แอฟริกาใต้ต้องสูญเสียผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไปปีละ 10% และทำให้ความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2023 ธนาคารโลก (Worldbank) เผยแพร่รายงาน “Safety First : The Economic Cost of Crime in South Africa” ซึ่งเป็นรายงานการศึกษาผลกระทบของอาชญากรรมต่อเศรษฐกิจในแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่อัตราการเกิดอาชญากรรมสูงมากอันดับต้น ๆ ของโลก

ในรายงานนี้ ธนาคารโลกคำนวณต้นทุนและค่าเสียโอกาสต่าง ๆ รวมกัน ได้ข้อสรุปว่า อาชญากรรมที่เกิดขึ้นแพร่หลายในประเทศแอฟริกาใต้นั้นทำให้แอฟริกาใต้ต้องสูญเสียผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไปอย่างน้อย 10% ต่อปี และทำให้ความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

รายงานระบุว่า ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอาชญากรรม พวกเขาต้องเผชิญกับต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากความสูญเสียอันเนื่องมาจากอาชญากรรม และค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและการประกันภัย ต้นทุนที่จำเป็นเหล่านี้ทำให้ธุรกิจไม่เติบโต การขยายธุรกิจหรือการเริ่มต้นธุรกิจทำได้ยาก 

วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจนอกระบบ (ไม่ได้จดทะเบียตั้งบริษัท) ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมมากเป็นพิเศษ และส่วนใหญ่ไม่มีทุนพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการป้องกันอาชญากรรมได้ 

สำหรับภาคครัวเรือน ในแต่ละปีมี 1 ใน 5 หรือ 20% ของครัวเรือนทั้งหมดในแอฟริกาใต้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม โดยอาชญากรรมทำให้รายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้จริงของครัวเรือนลดลง และส่งผลต่อพฤติกรรมของพวกเขาด้วย 

แอฟริกาใต้นั้นอยู่ในกลุ่มประเทศที่ความเหลื่อมล้ำของรายได้สูงที่สุดในโลกอยู่แล้ว และในรายงานระบุว่าอาชญากรรมได้ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในหลากหลายมิติยิ่งขึ้นอีก ทั้งรายได้ พื้นที่ และโอกาส เนื่องจากผู้ที่มีความเปราะบางนั้นมีทรัพยากรน้อยในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรม ทำให้พวกเขาได้รับผลกระทบมากกว่าคนที่มีรายได้สูง

ในรายงานบอกอีกว่า ศักยภาพในการเติบโตของแอฟริกาใต้อาจเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 1 จุดเปอร์เซ็นต์ (percentage point) หากธุรกิจในแอฟริกาใต้สามารถนำเงินบางส่วนที่ใช้จ่ายในด้านความปลอดภัยไปลงทุนในกิจการที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

“ท้ายที่สุดแล้ว อาชญากรรมมีผลกระทบหลายมิติต่อการเติบโต งาน และการไม่แบ่งแยก การให้บริการสาธารณะที่อ่อนแอและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ดี ทำลายความเชื่อมั่นในสถาบันสาธารณะ และมีส่วนทำให้เกิดการแบ่งแยกทางสังคม ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถนำไปสู่อาชญากรรมที่สูงขึ้นได้ ทำให้ยากยิ่งขึ้นที่จะทำลายวงจรของผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่ และวงจรความรุนแรง”


ด้วยความสูญเสียเหล่านั้น ธนาคารโลกจึงแนะนำให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เร่งเพิ่มความสามารถของรัฐในการแก้ปัญหาอาชญากรรม โดยจำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากภาคส่วนต่าง ๆ ของรัฐ ต้องมีการบูรณาการของหน่วยงานรัฐ และต้องปฏิรูปกฎระเบียบ รวมถึงการดำเนินการตรวจจับและลงโทษที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น