สถานบันเทิงชลบุรีถูกตรวจ แคมเปญ Anti Fire ป้องกันอัคคี โดย ก.แรงงาน

สถานบันเทิงชลบุรี
ภาพ: กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนแคมเปญ Anti Fire ป้องกันอัคคี ภัยนำร่องสถานบันเทิง 2 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี

วันที่ 13 สิงหาคม 2465 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบกิจการในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างนั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ำอีก

ดังนั้นในวันนี้ ท่านได้มอบหมายให้ผม และจ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นำทีมตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทสถานบันเทิงกลุ่มเสี่ยงเกิดอัคคีภัย ภายใต้แคมเปญ “Anti Fire”

การตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจนำร่องสถานบันเทิง 2 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี คือ ร้านเล่าเฮง Risk Park และร้าน Hurt Bangsaen เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสถานประกอบกิจการ ให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัดต่อไป

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ประเภทสถานบันเทิงทั้ง 2 แห่ง ภายใต้แคมเปญ Anti Fire เบื้องต้นพบว่า ร้านเล่าเฮง Risk Park ตั้งอยู่ที่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี และร้าน Hurt Bangsaen ตั้งอยู่ที่ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังนี้

  • ไม่มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย/ไม่จัดให้มีการฝึกอบรม
  • การดับเพลิงขั้นต้น ไม่มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  • ไม่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟออกจากอาคาร
  • ป้ายบอกทางหนีไฟไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
  • ไม่มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  • ไม่มีการติดตั้งเต้ารับสายไฟอุปกรณ์และเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ที่มีขนาด ชนิด และประเภทที่เหมาะสมไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน

ซึ่งผมได้สั่งให้พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ศปข.2 ชลบุรี) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้อง

เบื้องต้นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้เชิญนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่งมาพบพนักงานตรวจความปลอดภัยในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ รวมทั้งจะมีการเชิญนายจ้างมาประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีสถานบริการจำนวน 37 แห่ง เพื่อให้สถานประกอบกิจการเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0-2448-9128-39 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 และ 1546