นักวิจัยหญิง 4 สถาบันคว้าทุนวิจัยลอรีอัล ปี’66 เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

วิจัยลอรีอัล

4 นักวิจัยหญิงจาก “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์-มหิดล-ขอนแก่น-สุรนารี” คว้ารางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประจำปี 2566 อว. ชี้เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นผลักดันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ของสตรีให้เป็นที่ประจักษ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง อว.ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบทุนวิจัย โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการผลักดันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสตรีให้เป็นที่ประจักษ์ 

โดยนักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 21 ประจําปี 2566 มี 4 คน ได้แก่ 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

1.ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล ห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จากงานวิจัยการพัฒนาไฮโดรเจลสําหรับฉีดจากวัสดุคอมโพสิตอัลจิเนต อนุภาคไฮดรอกซีอะปาไทท์ และเส้นใยไหมไฟโบรอิน สําหรับการใช้งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อของฟัน

2.ดร.สุญาณี ทองโชติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จากงานวิจัยทีเซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมที่จําเพาะต่อโปรตีนโฟเลตรีเซปเตอร์อัลฟ่า และสามารถหลั่งโปรตีนที่จําเพาะสองทางรุ่นที่ 5.3 เพื่อเสริมประสิทธิภาพของวิถีออโตฟาจีในการ กําจัดเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดทริปเปิ้ลเนกาทีฟแบบสามมิติออร์กานอย

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

1.รศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากงานวิจัยไฮโดรเจลออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถฉีดได้จากการปรับแต่งแป้งที่เป็นของเสียในอุตสาหกรรมสําหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

2.รศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี จากงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุชาดากล่าวว่า โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีฯ เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการผลักดันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสตรีให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความตระหนักว่าโลกต้องการวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต้องการสตรีเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทย ทุ่มเทในการส่งเสริมบทบาทของสตรีสายงานวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 

“กระทรวง อว.พร้อมสานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต 

ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจริงได้เร็วขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการนําพาประเทศ ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง” 

ด้านนายแพทริค จีโร กรรมการผู้จัดการลอรีอัล ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา กล่าวว่า สำหรับโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2566 ซึ่งมอบทุนวิจัย 250,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ ทั้งนี้ลอรีอัล ในฐานะบริษัทความงามระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยวิทยาศาสตร์และศักยภาพของนักวิจัยสตรีเสมอมา เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโลกต้องการวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต้องการสตรี หลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าในเวทีโลกนักวิจัยสตรีจะมีสัดส่วนเพียง 33% และมีเพียงนักวิจัยสตรีส่วนน้อยที่ได้รับการระบุชื่อในงานวิจัยทว่าในประเทศไทยกลับมีแนวโน้มที่ดี ดังที่เราต่างก็ได้เห็นผลงานวิจัยคุณภาพจำนวนมากซึ่งเปี่ยมล้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์และคุณูปการให้กับสังคม

รวมถึงเห็นความพยายามร่วมกันทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการผลักดันบทบาทของนักวิจัยสตรีในแวดวงวิทยาศาสตร์ให้ทวีความเด่นชัดยิ่งขึ้น ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทย จึงมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของก้าวอันยิ่งใหญ่ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในแวดวงวิทยาศาสตร์เสมอมา โดยดำเนินควบคู่ไปกับประเด็นสำคัญอย่างสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

“เราจะยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนบทบาทของนักวิจัยสตรีไทยในสายงานวิทยาศาสตร์ต่อไป เพื่อขยายขอบเขตความเป็นไปได้ให้กับบทบาทของสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ เป็นเสมือนเวทีให้ผลงานของนักวิจัยสตรีไทยได้เป็นที่รู้จัก และตอกย้ำว่านักวิจัยสตรีไทยมีศักยภาพและความสามารถที่โดดเด่นไม่เป็นรองใคร”