กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดการสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้ง 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้ บริการวิชาการ และเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดการสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้ง 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้ และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน

วันนี้ เมื่อเวลา 08.20 น. “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เสด็จพระราชดำเนินเปิดการสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้ และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน, แม่ทัพภาคที่ 3, ผู้บัญาการตำรวจภาค 3, นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประกอบด้วย แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระท้องถิ่นรักษ์ป่าน่าน ระดับชั้นประถมศึกษา, เยาวชนรักษ์ป่าน่าน ผ่าน R-Radio Network, สร้างป่า สร้างรายได้ และนิทรรศการจากธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มณฑลทหารบกที่ 38 และจังหวัดน่าน

หลังจากนั้นเสด็จเข้าสู่ห้องประชุม อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร “นายบัณฑูร ล่ำซำ” ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กราบบังคมทูลรายงานการจัดประชุมสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4 หลังจากนั้น ทรงบรรยายเรื่อง “การสร้างป่า สร้างรายได้”

จากนั้นได้มีการบรรยายเรื่อง “สิ่งดีดีกำลังจะเกิดขึ้นที่น่าน” โดย “ดร.วิจารย์ สิมาฉาย” ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ “นายบัณฑูร ล่ำซำ” ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “วิถีคนน่านอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน” โดย “นายอรรถพล เจริญชันษา” อธิการบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต” รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, “นางฑิฆัมพร กองสอน” ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย และนายถนัด ใบยา รองประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน

โดยในการสัมมนาครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนและประชาชนชาวน่านเข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 400 คน เพื่อร่วมกันระดมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ หาแนวทางและวิธีการที่จะหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าน่าน ทั้งยังหาวิธีการที่ให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยกับป่าสามารถดำรงชีพมีวิถีชีวิตการทำมาหากินกับป่าได้ ซึ่งแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ นั้น จะมีการถ่ายทอดสู่เยาวชน เพื่อให้การรักษ์ป่าน่าน ได้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

“นายบัณฑูร” กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้สนับสนุนและประสานงานโครงการรักษ์ป่าน่าน อันมีสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นผู้อำนวยการโครงการ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองทัพบก, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจังหวัดน่าน

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะแสวงหาความร่วมมือในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้ประกอบสัมมาอาชีพที่สร้างสรรค์ และพอเพียง ทำให้สามารถดำรงชีพที่มีคุณภาพร่วมอยู่กับป่าได้ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนน่าน ให้รับช่วงต่อไปในการรักษาทรัพยากรอันเป็นสมบัติแผ่นดินสืบไปในภายภาคหน้า และในวันนี้หน่วยงานที่ร่วมในโครงการรักษ์ป่าน่าน จะได้นำเสนอความคืบหน้า และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในรอบสองปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

Previous articleประกาศสำนักพระราชวัง ในหลวงทรงขอบใจและชมเชยทุกคนที่ร่วมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Next articleบอร์ดเมืองการบินพร้อมให้ข้อเท็จจริงประมูลอู่ตะเภาต่อศาลปกครองกลาง 16 พ.ค.นี้