ไทย-เมียนมา หารือเตรียมพร้อมนำเข้าแรงงานแบบ MOU หลังใบอนุญาตสิ้นสุด 31 มี.ค.63

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า “นางเพชรรัตน์ สินอวย” อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมกับ “นายวิน เชน” อธิบดีกรมแรงงาน ในฐานะผู้แทนฝ่ายเมียนมา ร่วมกันประชุมหารือ ระดับวิชาการไทย-เมียนกันในประเด็นต่างๆ ได้แก่

1) แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมากลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจะต้องดำเนินการนำเข้าตาม MOU โดยขณะนี้มีแรงงานเมียนมาทำงานอยู่ในประเทศไทย มีหนังสือเดินทาง (Passport : PP) จำนวน 114,226 คน

2) การจัดส่งแรงงานเมียนมาในกิจการประมงทะเล ซึ่งขณะนี้มีแรงงานเมียนมาทำงานในกิจการประมงทะเลอยู่ในประเทศไทยจำนวน 23,288 คน เป็นกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 18,015 คน กลุ่มตามมาตรา 83 พระราชกำหนดการประมง จำนวน 4,993 คน และกลุ่มเข้ามาทำงานตาม MOU จำนวน 280 คน

3) การจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยตาม MOU โดยในเดือนมีนาคม 2562 มีแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย ตาม MOU จำนวน 36,513 คน ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มีแรงงานนำเข้าตาม MOU จำนวน 287,101 คน


และ 4) มาตรการคุ้มครองสิทธิให้กับแรงงานเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแรงงาน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมได้มีการลงนามในบันทึกการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา เพื่อดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงด้านการจ้างงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย อีกทั้ยงจะได้นำผลการพิจารณาของคณะทำงานร่วมทั้งสองฝ่ายเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ