วันต่อต้านใช้แรงงานเด็ก ไทยมุ่งขจัดปัญหาตามหลัก ILO

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก มุ่งขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นจากประเทศไทย

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี 2565 โดยมุ่งมั่นและตั้งใจขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปตามหลัก ILO พร้อมมุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour)” ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของไอแอลโอ

รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่อง และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการคุ้มครองแรงงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ดำเนินการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายทุกรูปแบบ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับไอแอลโอ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ กสร. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งจะเป็นกลไกหลักให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก รวมไปถึงจะได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะการทำงานของเด็ก เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กของประเทศไทยในอนาคต

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี 2565 ขึ้น

ในวันนี้ (10 มิ.ย.65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี ชั้น 15 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของไอแอลโอ ที่ต้องการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

ซึ่งวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกในปีนี้ไอแอลโอได้กำหนดแนวคิดหลัก คือ “การคุ้มครองทางสังคมเพื่อยุติปัญหาการใช้แรงงานเด็ก (Universal social protection to end child labour)” ที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก โดยการจัดงานในวันนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจำนวนกว่า 800 คน กิจกรรมภายในงาน อาทิ รับฟังนโยบายด้านการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น