ทุเรียนสดตลาดจีนแข่งเดือด เวียดนามจ่อแซงไทย

ทุเรียน

ทุเรียนสดตลาดจีนแข่งเดือด เวียดนามจ่อแซงไทย กรมวิชาการเกษตรเข้มกฎเหล็ก ลุยตรวจติดตามมาตรการรับรอง GAP สุขอนามัยพืชคัดบรรจุทุเรียนสดภาคใต้ สุ่มตรวจตามมาตรฐานที่ได้ตกลงกับ GACC ของจีน ก่อนปิดตู้ ล็อกซีล ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชแต่ละชิปเมนต์

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดทุเรียนในจีนมีประเทศผู้ส่งออกทุเรียนสดแข่งขันมากขึ้น ไม่ใช่การผูกขาดทุเรียนของไทยประเทศเดียวเหมือนอดีต ดังนั้น จึงต้องมีการทำงานบูรณาการระหว่าง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สมาคม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ผู้ประกอบการส่งออก โรงคัดบรรจุ สมาคมหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดทิศทางทุเรียนไทยในจีน

เพื่อหาจุดเด่นและความแตกต่างจากประเทศคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่า เน้นการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน จัดการปัญหาทุเรียนอ่อน และยกระดับคุณภาพของทุเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อทุเรียนไทย รวมถึงการปฏิบัติตามพิธีสารการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนอย่างเคร่งครัด และตามที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบาย

               

โดยล่าสุดได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ดูแลผักผลไม้ก่อนที่จะส่งออกเข้าประเทศจีน เพื่อตรวจติดตามการตรวจรับรอง GAP และมาตรการการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับทุเรียนสดของไทย ที่ส่งออกตามพิธีสารที่ประเทศไทยได้ทำร่วมกับประเทศจีนไว้ โดยตลาดจีนได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียนสด ที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเวียดนามเป็นประเทศที่สองที่สามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้

“การที่ประเทศไทยจะรักษาตลาดทุเรียนสดในจีนนั้น ต้องเน้นการส่งออกทุเรียนที่มีคุณภาพ มาตรฐานความเป็นทุเรียนไทย และการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยพืชตามข้อตกลงในพิธีสารการส่งออกผลไม้สดไปจีน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร ให้ได้ทุเรียนสดที่มีคุณภาพมาตรฐาน GAP ที่ได้รับการรับรองสุขอนามัยพืช”

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ GAP เคลื่อนที่เพื่อเป็นการช่วยให้คำแนะนำให้ความรู้เรื่องการตัดทุเรียน การทำเกษตรแบบ GAP ซึ่งมีเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนคุณภาพของผัก ผลไม้ไทย ให้มีผลผลิตดี ไม่มีสารตกค้าง มีคุณภาพ ปลอดจากศัตรูพืชอีกด้วย

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำ ล็อกซีล ก่อนการส่งออกต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชุมพร 3 แห่งคือ แปลง นายโกเมศ เยาวละออง บริษัท เอ็กซ์วาย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และโรงคัดบรรจุทุเรียน เฮียไก่ อำเภอหลังสวน โดยพื้นที่ในจังหวัดชุมพร มีแปลงที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 14,674 แปลง รวมเป็นพื้นที่ 106,573.9 ไร่ ผลผลิตทั้งปีกว่า 400,000 ตัน โดยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2565 ถึงมกราคม 2566 คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนคุณภาพ มาตรฐานส่งตลาดจีนได้ประมาณ 10,000 ตัน

ส่วนเป้าหมายสำคัญในการตรวจติดตามการคัดบรรจุทุเรียน กรมวิชาการเกษตรต้องการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ตระหนักถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคัดบรรจุทุเรียนสดที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อการส่งออกไปสู่ตลาดในประเทศจีน และสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน รับรองสุขอนามัย รับรองสุขอนามัยพืชสำหรับทุเรียนสดที่โรงคัดบรรจุนั้น เป็นงานบริการที่สนับสนุนผู้ประกอบการส่งออก ในการตรวจสอบโรค แมลง และศัตรูพืช ตามเงื่อนไขการนำเข้าที่กำหนดโดยจีน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจโดยทั่วถึง ตามมาตรการที่ได้ตกลงกับ GACC ก่อนที่จะมีการปิดตู้ ล็อกซีล และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชแต่ละชิปเมนต์