อัคราฯ รับพนักงาน 1,000 อัตรา เตรียม เปิดเหมืองแร่ทองคำ ต้นปี 2566

สมัครงาน อัครา รีซอร์สเซส
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงานกำลังสำคัญของเหมือง 160 อัตรา ขยายเป็น 1,000 อัตราในเฟส2

อัครา รีซอร์สเซส เตรียมเปิด “เหมืองทองอัครา” ต้นปี 2566 ทุ่ม 500 ล้านบาท เร่งปรับปรุงเครื่องจักรและโรงประกอบโลหกรรมภายในเหมืองใหม่หมด ลุยนโยบาย “สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชน” ประกาศรับสมัครพนักงานกำลังสำคัญของเหมือง 160 อัตรา ขยายเป็น 1,000 อัตราในเฟส 2 มั่นใจทำเงินหมุนในเศรษฐกิจท้องถิ่นปีละกว่า 3,000 ล้านบาท

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายวรงค์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (อัครา) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการซ่อมแซมเครื่องจักรและโรงประกอบโลหกรรมครั้งใหญ่ รวมถึงอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในเหมืองที่ใช้ทุนประมาณ 500 ล้านบาท ว่าปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 75% เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นปี 2565

วรงค์ สราญฤทธิชัย
วรงค์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ก่อนเปิดการทำเหมือง บริษัทต้องแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานรัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ โดยหลังจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลแล้ว จึงจะสามารถเริ่มดําเนินการทําเหมืองได้

               

อัครา รีซอร์สเซส สมัครงาน เหมือง

นอกจากนี้ บริษัทต้องวางหลักประกันการฟื้นฟูการทำเหมือง และจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ ไว้ดังนี้

1.กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่-บริษัทต้องจ่ายเงินสมทบในอัตรา 10% ของค่าภาคหลวงแร่ที่บริษัทชำระในแต่ละปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาที่มีการประกอบการ

Advertisement

2.กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ-บริษัทต้องจ่ายเงินสมทบในอัตรา 3% ของค่าภาคหลวงแร่ที่บริษัทชำระในแต่ละปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาที่มีการประกอบการ

3.กองทุนประกันความเสี่ยง-บริษัทต้องจ่ายเงินสมทบในอัตรา 3% ของค่าภาคหลวงแร่ที่บริษัทชำระในแต่ละปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาที่มีการประกอบการ

4.กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่-บริษัทต้องจ่ายเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าภาคหลวงแร่ที่บริษัทชำระในแต่ละปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาที่มีการประกอบการ
และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดดำเนินกิจการ

อัครา รีซอร์สเซส เหมือง

Advertisement

บริษัทจึงได้เริ่มทยอยรับสมัครพนักงานเบื้องต้นประมาณ 160 อัตรา เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานระยะแรกซึ่งจะใช้โรงประกอบโลหกรรมที่ 2 เพียงโรงเดียวเท่านั้น ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.7 ล้านตันต่อปี

โดยภายหลังที่บริษัทกลับมาดำเนินการไปแล้วสักระยะหนึ่ง จึงจะเริ่มซ่อมโรงประกอบโลหกรรมที่ 1 ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.3 ล้านตันต่อปี และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจนสามารถกลับมาใช้งานได้แล้ว บริษัทจะรับพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณงานที่มากขึ้นต่อไป โดยรวมแล้วจะก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาร่วม 1,000 อัตรา

ภายหลังจากที่บริษัทได้ประกาศเรื่องการรับสมัครพนักงาน ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีประชาชนมาดาวน์โหลดและรับใบสมัครแล้วกว่า 1,000 ราย

อัครา รีซอร์สเซส เหมือง

“ผู้ที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการและภูมิลำเนาในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก เพราะเป็นนโยบายที่มีมาตั้งแต่ต้น บนความตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนรอบเหมืองสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนในการกลับมาของบริษัท”

“ด้วยเชื่อว่าบริษัทจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา เมื่อเหมืองกลับมาดำเนินการได้อย่างเต็มกำลังแล้ว ก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยปีละกว่า 3,000 ล้านบาท ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศ การชำระค่าภาคหลวงและภาษี และการสร้างงาน”