PTG x KU ปั้นนักธุรกิจตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย สู่ตลาดแรงงานคุณภาพ

PTG x KU ปั้นนักธุรกิจตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย

PTG-KU ร่วมลงนามความร่วมมือ พัฒนาการเรียน-การสอน-การวิจัย หวังใช้ประสบการณ์ผู้ประกอบการไทยช่วยต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ ให้นิสิต ได้เรียนรู้งาน-ธุรกิจ-ปฏิบัติจริง จากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน มุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจคุณภาพตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย ปลุกตลาดแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อให้สังคมและคนไทย “อยู่ดีมีสุข”

วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University : KU) กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับนายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

               

PTG x KU ปั้นนักธุรกิจตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย

สำหรับความร่วมมือนี้จะมีการดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจาก 17 มกราคม 2566-16 มกราคม 2569

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคนไทยมาผนวกรวมกับองค์ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการศึกษาชั้นนำของประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการขยายขอบเขตการสนับสนุนทางการศึกษา การพัฒนาทางด้านวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต ให้มีโอกาสได้เรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริงจากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน

เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ เพื่อสร้างให้สังคมและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งยังมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทยตลอดไป

“จุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรนั้น ผมเองเป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีการร่วมกิจกรรมและสนับสนุนทางการศึกษาต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดเราได้มีโครงการให้ความร่วมมือร่วมกันเปิดร้านค้าระหว่าง The Premium @KU และร้านกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของทางมหาวิทยาลัยร่วมกัน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อย่างไรก็ตาม PTG ในฐานะผู้ให้บริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรในประเทศไทย ยินดีและพร้อมสนับสนุนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพันธกิจส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ

โดยเฉพาะนิสิต จะได้มีโอกาสเรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริง จากร้านค้าในกลุ่ม PTG ควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต นับเป็นการพัฒนาคุณภาพนิสิตที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการสนับสนุนช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า หรือเป็นมาร์เก็ตเพลซ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ PTG อยากให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ใช้โอกาสจากการสนับสนุนทางการศึกษา ทั้งในเรื่องวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยต่าง ๆ มาผนวกกับการเรียนรู้งาน เรียนรู้ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติจริง ไปพัฒนาศักยภาพและต่อยอดการดำเนินธุรกิจ และอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพของบุคลากร คณาจารย์ และนิสิต โดยพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในสถาบันและองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ

ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ในการผลิตบุคลากรด้านการเกษตรและเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจรร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่นิสิต บุคลากร และประชาชน นับเป็นความร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชนที่สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์