ราชกิจจาฯประกาศ ต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ ออกไปอีก 1 ปี

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ รวมหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับมือออกไปอีก 1 ปี

วันที่ 24 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว คือให้สินค้า 5 รายการดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุมต่อไปอีก 1 ปี  ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่

Advertisement
  • 1.หน้ากากอนามัย
  • 2.ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
  • 3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
  • 4.เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
  • 5.ไก่ เนื้อไก่

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นต้นไป) เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่