สินค้าควบคุม คืออะไร ในยุคราคาสินค้า-อาหารแพง

ไข่ ไก่ เนื้อไก่

ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ประเทศไทย มีการปรับขึ้นราคาสินค้าหลายรายการ โดยเฉพาะประเภทวัตถุดิบในการประกอบอาหาร หรืออาหารสำเร็จรูป

ประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ล่าสุด เมื่อเดือนมกราคม 2565 ได้เพิ่ม “ไก่ และเนื้อไก่” เป็นอีกหนึ่งรายการสินค้าควบคุม หลังร้านค้าปลีกทยอยปรับขึ้นราคา

“ประชาชาติธุรกิจ” พาทำความรู้จักอะไรคือ “สินค้าควบคุม” พร้อมสรุปรายการสินค้าควบคุม ปี 2565 ว่ามีอะไรบ้าง และมีกี่รายการที่เป็นสินค้าควบคุม ประเภทอาหาร

สินค้าควบคุม คืออะไร

สินค้าควบคุม คือ สินค้าที่มีการกำหนดราคาซื้อ-ขาย ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) จะเป็นผู้กำหนดสินค้าหรือบริการควบคุมได้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรการ 24

กกร.สามารถพิจารณารายการสินค้าควบคุมได้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งต้องกำหนดมาตรการป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุมด้วย

หลักเกณฑ์พิจารณาสินค้าควบคุม

กรมการค้าภายใน ระบุหลักเกณฑ์การกำหนดสินค้าควบคุม ดังนี้

 • เป็นสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพ
 • เป็นสินค้าที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิตต่อเนื่อง
 • โครงสร้างตลาดมีผู้ผลิตหรือผู้ขายน้อยราย สภาพตลาดไม่มีการแข่งขันกันเท่าที่ควร
 • เป็นสินค้าที่มีเทคนิคการผลิตและการลงทุนสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ค่อนข้างยาก
 • เป็นสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวด้านราคาบ่อยครั้งหรือขึ้นผิดปกติ และปริมาณขาดแคลนในบางครั้ง
 • เป็นสินค้าที่มีความเชื่อมโยงและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโลกมาก

เพิ่ม 5 รายการ สินค้าควบคุม

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้กำหนดให้มีสินค้าและบริการควบคุม จำนวน 5 รายการ

 1. หน้ากากอนามัย
 2. ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
 3. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
 4. เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
 5. ไก่ เนื้อไก่

เช็กสินค้าและบริการควบคุม ปี 2565

ก่อนหน้านี้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม แบ่งเป็นสินค้าควบคุมและบริการควบคุมรวม 51 รายการ ดังนี้

 1. กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
 2. กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน
 3. ยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์
 4. รถจักรยานยนต์และรถบรรทุก
 5. กากดีดีจีเอส
 6. เครื่องสูบน้ำ
 7. ปุ๋ย
 8. ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช
 9. รถเกี่ยวข้าว
 10. รถไถนา
 11. อาหารสัตว์และหัวอาหารสัตว์
 12. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 13. น้ำมันเชื้อเพลิง
 14. ยารักษาโรค
 15. เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรค
 16. ท่อพีวีซี
 17. ปูนซีเมนต์
 18. สายไฟฟ้า
 19. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
 20. ข้าวเปลือก ข้าวสาร
 21. ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
 22. ข้าวโพด
 23. ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
 24. ผลปาล์มน้ำมัน
 25. มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์
 26. ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครป
 27. กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
 28. แชมพู
 29. ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
 30. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
 31. ผ้าอนามัย
 32. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่
 33. สบู่ก้อน สบู่เหลว
 34. กระเทียม
 35. ไข่ไก่
 36. ทุเรียน
 37. นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
 38. น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
 39. แป้งสาลี
 40. มังคุด
 41. ลำไย
 42. สุกร เนื้อสุกร
 43. หอมหัวใหญ่
 44. อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
 45. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 46. เครื่องแบบนักเรียน
 47. การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
 48. บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
 49. บริการทางการเกษตร
 50. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค
 51. บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ

สินค้าควบคุมหมวดอาหาร

หากรวมสินค้าควบคุมเดิม 51 รายการ และสินค้าควบคุมใหม่ 5 รายการ รวมทั้งสิ้น 56 ราย พบประเภทสินค้าสำหรับใช้ในการประกอบอาหาร รวมถึงอาหารสำเร็จรูปทั้งสิ้น 17 รายการ ประกอบด้วย

1. ข้าวเปลือก ข้าวสาร
2. ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
3. ข้าวโพด
4. ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
5. มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์
6. กระเทียม
7. ไข่ไก่
8. ทุเรียน
9. นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
10. น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
11. แป้งสาลี
12. มังคุด
13. ลำไย
14. สุกร เนื้อสุกร
15. หอมหัวใหญ่
16. อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
17. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

หากพบสินค้าขายเกินราคาทำอย่างไร

ทั้งนี้ หากพบเห็นร้านค้ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในป้ายราคา สามารถร้องเรียนที่ได้ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ