เปิดรายชื่อ 10 บริษัท ได้รับจัดสรรส่งออกข้าวขาวไปสหราชอาณาจักร ปี’66

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องผลการจัดสรร ปริมาณข้าวขาวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2566 ปริมาณ 3,727 ตัน รวม 10 บริษัท

วันที่ 26 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2566 พ.ศ. 2565 ลงนามโดยนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2566 พ.ศ. 2565 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหราชอาณาจักรไว้แล้วนั้น

Advertisement

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 และข้อ 7 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหราชอาณาจักรสำหรับปี 2566 พ.ศ. 2565 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวที่จะออกหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate : EC) สำหรับปี 2566 ปริมาณ 3,727 ตัน จัดสรรให้แก่ผู้ส่งออกที่มีประวัติการส่งออกในช่วง 3 ปีย้อนหลัง มีผู้ส่งออกที่ได้รับส่วนจัดสรรปริมาณข้าวขาวเพื่อขอหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate : EC) จำนวน 10 ราย โดยบริษัท เอลล์บา บางกอก ได้รับจัดสรรมากที่สุด จำนวน 2,251 ตัน ขณะที่บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด ได้รับจัดสรรน้อยสุด 3 ตัน (รายชื่อตามประกาศท้ายข่าว)

ข้อ 2. ให้ผู้ส่งออกที่ได้รับส่วนจัดสรรปริมาณข้าวขาวตามข้อ 1 แจ้งยืนยันขอรับหรือแจ้งยืนยันไม่ขอรับส่วนจัดสรรตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดต่อกองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบ สร.
1 ท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การแจ้งยืนยันขอรับส่วนจัดสรร การคืนส่วนจัดสรร การขอหนังสือรับรองการส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรอง การส่งออก การคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ และการรายงานการส่งออกข้าวไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2566 พ.ศ. 2565 ภายในกำหนด 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

Advertisement

หากแจ้งยืนยันไม่ขอรับส่วนจัดสรร หรือไม่แจ้งยืนยันขอรับส่วนจัดสรรภายในกำหนดดังกล่าว ถือว่าผู้ส่งออกสละสิทธิส่วนจัดสรร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Advertisement

10 รายชื่อส่งออกข้าวไปสหราชอาณาจักร