บีแอลซีพี ผนึก ศธ. และระยองวิทยาคมเปิดโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี”

บีแอลซีพีเปิดโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ร่วมกับ ศธ.และระยองวิทยาคม ส่งเสริมการศึกษาเพิ่มโอกาสสอบติดผ่าน Workshop สะสมผลงาน พร้อมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนตามแนวคิด ESG

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) โดย นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้จัดพิธีเปิด โครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

และโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม รวมถึงคณะครู สภานักเรียน และนักเรียนจำนวน 300 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด

               

โครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกผู้เรียนให้มีการจัดเก็บผลงานของตนเองอย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสในการสอบติด TCAS รอบ 1 และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และการร่วมกันบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐและของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยจะจัดทำเป็น Workshop ให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สะสมผลงานตามที่มหาวิทยาลัยต้องการและในปี 2566 ได้จัดทำโครงการนำร่องให้กับโรงเรียนระยองวิทยาคมและโรงเรียนวัดป่าประดู่ ซึ่งจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน

Advertisement

นายยุทธนากล่าวว่า บีแอลซีพีมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล (Environment, Social, Governance) ซึ่งการส่งเสริมการศึกษาถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

“ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก ความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง” นายยุทธนากล่าว

Advertisement