BCPG เปิดขายไฟฟ้าลาว-เวียดนาม พร้อมรู้รายได้ทันที

BCPG เดินเครื่องเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สปป.ลาว-เวียดนาม พร้อมรู้รายได้ทันที

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ในเมืองเชียงขวางและเมืองไชยสมบูรณ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ ไปขายยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) เป็นที่เรียบร้อยพร้อมรับรู้รายได้ทันที

โดยใช้สายส่งขนาด 220 กิโลโวลต์ ระยะทางรวม 150 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทได้ร่วมลงทุนเมื่อปลายปี 2564 ทำให้ขณะนี้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาวทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งไฟฟ้าไปขายให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ครบเต็มกำลังการผลิต และรับรู้รายได้ทันที

“โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทเริ่มดำเนินการผลิตและขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปยังเวียดนามตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN และครบเต็มกำลังการผลิต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา และขณะนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าวมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรองรับการผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน” นายนิวัติกล่าว

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B เดิมจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าลาว (EDL) และต่อมาบริษัทได้ลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ในการส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว ไปขายยังเวียดนาม


โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี ซึ่ง EVN จะรับประกันการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Take-or-Pay และรับชำระค่าไฟฟ้าในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีเสถียรภาพมากขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้กับบริษัท