เตรียมขีดชื่อนิติบุคคลเกือบ 3,000 ราย เปลี่ยนสถานะ “ร้าง” กันมิจฉาชีพ

บริษัท นิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียนจำนวน 2,880 ราย สาเหตุไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จหลังจดทะเบียนเลิก พร้อมส่งจดหมายติดตามแล้ว 2 ครั้ง หากครบ 90 วัน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศเรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน โดยในปี 2566 พบว่ามีนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเข้าข่ายจะถูกขีดชื่อจำนวน 2,880 ราย

ซึ่งการตรวจสอบในลักษณะนี้จะช่วยพัฒนาฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้นยังเป็นการหยุดยั้งไม่ให้มิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีนำนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวธุรกิจแล้วมาหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อว่าธุรกิจเหล่านี้มีตัวตนและยังคงดำเนินธุรกิจอยู่

“การขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนในครั้งนี้ กรมได้พิจารณาจากข้อสันนิษฐานว่า นิติบุคคลนั้นไม่ได้ยื่นรายงานการชำระบัญชี หรือไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท

โดยเมื่อพ้น 90 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ นิติบุคคลจำนวน 2,880 รายนี้ จะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะมีการระงับขีดชื่อหรือแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น”

ถึงแม้ว่านิติบุคคลรายใดจะมีสถานะร้าง หรือสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วนกรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นยังคงต้องมีความรับผิดชอบในนิติบุคคลนั้นอยู่ รวมถึงอาจคืนสู่ทะเบียนได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน โดยการร้องขอต่อศาลนั้นเอง

“โอกาสนี้กรมฝากเตือนไปถึงนิติบุคคลจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดภาระในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการเสียเวลา ค่าใช้จ่าย และค่าปรับต่าง ๆ พร้อมสร้างบรรทัดฐานที่ดีด้านความโปร่งใสในการทำธุรกิจของประเทศไทย รวมไปถึงการปรับฐานข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีสถานะในการทำธุรกิจแล้วในทุก ๆ ปี จะช่วยตัดวงจรของการนำนิติบุคคลที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจนำชื่อไปแอบอ้างหลอกลวงประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่จะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ‘คู่มือทำธุรกิจ’ เลือก ‘บริการข้อมูล’ เลือก ‘จดทะเบียนธุรกิจ’ และเลือก ‘ประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน’


สำหรับประชาชนที่ต้องการค้นหานิติบุคคลเพื่อศึกษาคู่ค้าหรือวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนสามารถตรวจสอบได้ที่ www.dbd.go.th เลือก DBD Datawarehouse+ หรือแอปพลิเคชั่น DBD e-Service”