กยท. ยืดเวลารับสมัครโครงการสินเชื่อผู้ประกอบกิจการไม้ยาง ถึง 30 ก.ย. 2566

ไม้ยาง

กยท. ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ถึง 30 กันยายน 2566 หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทยเปิดตลาดใหญ่ในจีน อินเดีย ช่วงไตรมาส 4 ปี 2566

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา มีมติให้ กยท. ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ณกรณ์ ตรรกวิรพัท
ณกรณ์ ตรรกวิรพัท

เพราะจากการติดตามสถานการณ์ภาวะธุรกิจไม้ยางพารา จากสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พบมีแนวโน้มที่ดีในช่วงไตรมาสที่ 4/2566 และโครงการนี้จะช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งจะส่งผลช่วยให้ชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น

               

โดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี รวมไม่เกิน 600 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ 2 ปี นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการ 1 ปี และเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด

สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ได้ที่ http://api.raot.co.th/erw/index ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กองโครงการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0-2433-2222 ต่อ 290