ปลัดเกษตรฯติวเข้มหน่วยงานส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนงาน 9 ข้อสั่งการ “ธรรมนัส”

ประยูร อินสกุล
ประยูร อินสกุล

ปลัดเกษตรฯ ติวเข้มหน่วยงานส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล 9 ประเด็นข้อสั่งการ พร้อมขอให้เอาจิตวิญญาณมาใช้ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OPSMOAC Driving for Success) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2566 โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ว่าการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ในการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

               

โดยให้ยึดแนวทางการขับเคลื่อนงานตามที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายไว้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ประกอบด้วย 9 ประเด็น ดังนี้ 1) การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร โดยให้เกษตรอำเภอเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน 2) การขับเคลื่อนภารกิจยกระดับ Mr. สินค้าเกษตร 3) การป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู รับมือภัยแล้ง/ภัยพิบัติด้านการเกษตร 4) การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

5) การผลักดัน “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” 6) การส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตร เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร 7) การทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 8) สร้างระบบประกันภัยพืชผล และ 9) บริการทางการเกษตร (Agriculture Service Provider) ที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม

Advertisement

ขณะเดียวกัน ปลัดเกษตรฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานฯ แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพิ่มเติมอีกว่า “การปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน ขอให้เอาจิตวิญญาณมาใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน สร้างคนรองรับ โดยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ต้องรู้งาน ในสำนักงาน สามารถทำงานทดแทนผู้อำนวยการและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ เพื่อให้งานสามารถเดินต่อได้ตลอดเวลา

ซึ่งต้องมีความพร้อมในการประสานงาน สั่งการ บริหารงาน และทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความใส่ใจ รับฟังข้อคิดเห็น รับรู้ปัญหา และให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสรุปข้อมูลสำคัญ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาดพืชและสัตว์ เป็นต้น และรายงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบอย่างทันท่วงทีอีกด้วย”

นอกจากนี้ ยังมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรและงานเร่งด่วนที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ควรให้ความสำคัญ 7 ประเด็นดังนี้ 1) การเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่ออกโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นโฉนด 2) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เกษตรกร โดยให้เกษตรกรพักชำระหนี้ 3) มหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี 4) การสืบสาน ต่อยอด และขยายผลโครงการพระราชดำริ 5) การแก้ไขปัญหาด้านการประมง 6) การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ 7) การเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ และขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ

Advertisement