แหล่งผลิตปิโตรเลียมของไทย บนบก-ในทะเล มีกี่แห่ง

กรมเชิ้อเพลิงธรรมชาติ เปิดแหล่งผลิตปิโตรเลียม บนบก-ในทะเล มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง ขณะที่ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม อยู่ระหว่างการเปิดรับความคิดเห็น เพื่อแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน ความมั่นคงพลังงานของประเทศ

วันที่ 2 ตุลาคม 2566  รายงานข่าวจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระบุ กรมอยู่ระหว่างการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่…) พ.ศ…..อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งการแก้ไขวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งประโยชน์ในการส่งเสริมให้การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน ทั้งในด้านการดึงดูดการลงทุน ในขณะที่ภาครัฐยังได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้ง เพื่อให้การปฏิบัติเกิดความคล่องตัวด้วย มีความต่อเนื่องในการผลิต อีกทั้ง สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศด้วย

ทั้งนี้ หลายคนอาจสงสัยว่า ในหนึ่งแปลงสำรวจปิโตรเลียม มีแหล่งผลิตอยู่มากน้อยแคไหน เท่าไร และทำไมแหล่งผลิตปิโตรเลียม ชื่อหนึ่ง จึงอยู่ในพื้นที่แปลงสำรวจอีกชื่อหนึ่ง ครั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงฯ ได้นำตัวอย่างแปลงสำรวจปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล รวมทั้งแหล่งผลิตในแปลงสำรวจนั้น ๆ มาฝากกัน ดังนี้

               

แปลงสำรวจบนบก

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 23 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน และผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ย 24,926 บาร์เรล/วัน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566) ซึ่งมีแหล่งผลิต ได้แก่ แหล่งสิริกิติ์ แหล่งหนองมะขาม แหล่งหนองตูม แหล่งประดู่เฒ่า แหล่งปรือกระเทียม แหล่งเสาเถียร แหล่งทับแรต และแหล่งวัดแตน

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข PTTEP1 มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ผลิตน้ำมันดิบ โดยเฉลี่ย 143 บาร์เรล/วัน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566) ซึ่งมีแหล่งผลิต ได้แก่ แหล่งอู่ทอง แหล่งกำแพงแสน และแหล่งสังฆจาย

แปลงสำรวจในทะเล

แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 335 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย 10,676 บาร์เรล/วัน และผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ย 7,605 บาร์เรล/วัน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566) ซึ่งมีแหล่งผลิต ได้แก่ แหล่งเอราวัณ แหล่งปลาทอง แหล่งสตูล และแหล่งฟูนาน

แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/32 และ 9A ผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 3.6 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน และผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ย 320 บาร์เรล/วัน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566) ซึ่งมีแหล่งผลิต ได้แก่ แหล่งเบญจมาศ แหล่งชบา แหล่งจามจุรี แหล่งมะลิวัลย์ และแหล่งราชพฤกษ์

แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B12/27 ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 424 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน และผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย 15,247 บาร์เรล/วัน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566) ซึ่งมีแหล่งผลิต ได้แก่แหล่งไพลิน แหล่งไพลินเหนือ แหล่งมรกต และแหล่งอุบล

จะเห็นได้ว่าเรามีแหล่งปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเลเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ แต่นับวันปริมาณปิโตรเลียมที่หาได้ในแต่ละแหล่งก็จะลดลงเรื่อยๆ และหมดไป คนไทยจึงควรร่วมกันใช้พลังงานอย่างประหยัด และใช้อย่างรู้คุณค่าให้มากที่สุด