ดึง 200 บริษัทคู่ค้าบางจากฯ ร่วมสัมมนาใหญ่ชูทิศทางนโยบายสู่ Net Zero

ดึง 200 บริษัทคู่ค้าบางจากฯ ร่วมสัมมนาใหญ่

บางจากดึงคู่ค้า 200 บริษัท ร่วมสัมมนา Next Together : A Journey of Growth and Collaboration โชว์นโยบายและทิศทางสู่ Net Zero

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาคู่ค้าประจำปี 2566 ในหัวข้อ “Next Together : A journey of Growth and Collaboration” ซึ่งเชิญคู่ค้าของบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากกว่า 200 ราย เข้าร่วมเพื่อรับฟังแนวนโยบายและทิศทางในอนาคตของกลุ่มบริษัทบางจากใรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่ Net zero เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน ประธาน Carbon Markets Club ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในห้วข้อ “Bangchak Group’s Decarbonization Journey” ที่เป็นประโยชน์กับคู่ค้า ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ แนวทางการลดและการชดเชยปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิต สาธิตการใช้งานเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรสมาชิก Carbon Markets Club ที่บางจากฯ ร่วมก่อตั้ง

อีกทั้งยังมีการบรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) การดำเนินงานเพื่อสร้าง Net Zero Ecosystem การเป็น Procurement Share Service ของฝ่ายจัดหาพัสดุของบางจากฯ เพื่อให้คู่ค้าเห็นถึงโอกาสและการเตรียมพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต รวมถึงมอบรางวัล ESG ให้กับคู่ค้าที่ได้รับคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี