ลุ้นอีก 1 เดือน พ้นฤดูแล้ง คาดการณ์ฝนน้อยเมษายน ขอความร่วมมือ ‘งดนาปรัง’

กรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ย้ำน้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลน วอนเกษตรกรงดทำนาปรัง 2 เหตุยังเหลือระยะเวลา 1 เดือนจะสิ้นสุดฤดูแล้ง คาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้ฝนช่วงเดือนเมษายน 2567 มาน้อย

วันที่ 1 เมษายน 2567 ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

โดยจากการติดตาม สถานการณ์น้ำปัจจุบัน (1 เม.ย. 67) พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 46,181 ล้าน ลบ.ม. (60% ของความจุอ่างรวมกัน) เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 22,239 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 12,620 ล้าน ลบ.ม. (51% ของความจุอ่างรวมกัน) ปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 5,924 ล้าน ลบ.ม.

ธเนศร์ สมบูรณ์

และตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2566/2567 ทั้งประเทศไปแล้วกว่า 19,883 ล้าน ลบ.ม. (80% ของแผน) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 7,224 ล้าน ลบ.ม. (83% ของแผน)

ด้านสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทั้งประเทศมีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ 9.05 ล้านไร่ หรือร้อยละ 156 ของแผน เฉพาะลุ่มเจ้าพระยา มีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ 5.68 ล้านไร่ หรือร้อยละ 96 ของแผน และขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังรอบ 2

ทั้งนี้ เหลือระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือนจะสิ้นสุดฤดูแล้ง ประกอบกับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเดือนเมษายน ประเทศไทยจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าปกติ จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ พิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ให้เพียงพอใช้จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน รวมไปถึงการสนับสนุนน้ำให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน ขอให้สำนักงานชลประทานทั่วประเทศ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน และเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที พร้อมทั้งขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์