ธรรมนัส ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ เล็งส่งออก 4 ประเทศ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

“ธรรมนัส” ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เร่งเจรจาเปิดตลาดโคมีชีวิต 4 ประเทศ ผลักดันขับเคลื่อนโคเนื้อ-กระบือเป็นระบบ ยกระดับรายได้เกษตรกร

วันที่ 18 เมษายน 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ครั้งที่ 1/2567

โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ว่าภายใต้การนำของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาราคาสินค้าปศุสัตว์ตกต่ำ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบให้กับเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงได้มอบให้กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปเจรจากับต่างประเทศเพื่อขยายการส่งออกตลาดโคเนื้อและกระบือ ซึ่งจะทำให้ราคาในประเทศขยับขึ้นได้

ประยูร อินสกุล
ประยูร อินสกุล

ล่าสุดความคืบหน้าขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อยู่ระหว่างการเร่งเจรจาผลักดันการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศจีนซึ่งความคืบหน้าเป็นไปในทิศทางบวก ตลอดจน ซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ชนิดสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ โคมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ โคขุนและโคเพื่อการทำพันธุ์ เนื้อโค เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย” (โคเพิ่มรายได้) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับแม่โคเป็นของตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุ้น ฟื้นฟูตลาดการซื้อขายโคภายในประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2567-2569 (3 ปี) โดยของบฯกลางสนับสนุนค่าจัดซื้อแม่พันธุ์โคให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จำนวน 4,000 ราย ได้รับการสนับสนุนโคเนื้อเลี้ยงเป็นอาชีพ ซึ่งจะเตรียมหารือกับสำนักงบประมาณ และเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

Advertisment

อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แก้ปัญหาราคาตกต่ำ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ประชุมจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติม 3 คณะ ดังนี้

1.ยกเลิกคำสั่งเดิม ที่ 648/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติขึ้นใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน ลงวันที่ 31 มกราคม 2567 2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์ โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

และ 3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตโคเนื้อ-กระบือ เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต สำหรับประกอบการกำหนดนโยบายด้านโคเนื้อและกระบือของประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน

สำหรับสถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อ-กระบือ ของไทย ปี 2567 ดังนี้

Advertisment

ด้านการผลิต โคเนื้อ ในปี 2567 คาดการณ์ว่าโคเนื้อมีจำนวน 9.95 ล้านตัว เกษตรกรจำนวน 1.44 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวนโคเนื้อ 9.65 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 3 คาดการณ์ว่าผลผลิตโคเนื้อจะมีจำนวน 1.399 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 7.84 เนื่องจากในปี 2566 ประเทศไทยมีการเจรจาเปิดตลาดโคเนื้อมีชีวิตกับหลายประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งออกโคเนื้อได้เพิ่มขึ้นในปี 2567 ประกอบกับการท่องเที่ยวภายในประเทศมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในส่วนของกระบือ คาดการณ์ปี 2567 มีจำนวนกระบือรวมทั้งสิ้น 1.8 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 310,836 ราย คาดว่าผลผลิตกระบือจะมีจำนวน 418,000 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีประมาณ 3.5 แสนตัว หรือร้อยละ 16.08

ด้านการตลาด โคเนื้อ ราคาโคเนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ ณ เดือนมีนาคม 2567 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 78.10 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 86.52 บาท หรือลดลงร้อยละ 9.74 ในส่วนของกระบือ ราคากระบือมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ ณ เดือนมีนาคม 2567 ราคาเฉลี่ย 31,709 บาทต่อตัว ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ราคา 39,679 บาทต่อตัว หรือลดลงร้อยละ 20.09

ด้านการนำเข้า-ส่งออก โคเนื้อ ปี 2567 (ตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ.) นำเข้าเนื้อโคสดและเนื้อโคแปรรูป จำนวน 5,130.58 ตัน มูลค่า 1,301.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 4,407.04 ตัน มูลค่า 1,143.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.42 โดยนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียมากที่สุด การส่งออกโคมีชีวิต จำนวน 15,326 ตัว มูลค่า 372.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 9,666 ตัว มูลค่า 275.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.56

ตลาดคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย ลาว การส่งออกเนื้อโคสดและเนื้อโคแปรรูป จำนวน 98.03 ตัน มูลค่า 15.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีจำนวน 189.69 ตัน มูลค่า 26.70 ล้านบาท

ในส่วนของกระบือ ผลิตภัณฑ์กระบือปี 2567 (ตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ.) มีการนำเข้าหนังกระบือหมักเกลือ จำนวน 348.74 ตัน มูลค่า 6.39 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีการนำเข้าหนังกระบือหมักเกลือ 273.20 ตัน มูลค่า 7.00 ล้านบาท โดยปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.65 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 8.69 ในช่วงเวลาดังกล่าวส่งออกเฉพาะกระบือมีชีวิตจำนวน 5,560 ตัว มูลค่า 100 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่ ลาว