“อุตตม” เห็นชอบ 4 โครงสร้างพื้นฐานใน EEC เตรียมเสนอบิ๊กตู่ 4 ต.ค. รัฐแจมลงทุน 30% 6.5 แสนล้าน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ประชุมครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 4 โครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ประกอบด้วย

สนามบินอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 และท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 จากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ด EEC) ในวันที่ 4 ก.ย. ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อเห็นชอบในหลักการและเตรียมออกหนังสือชี้ชวนเปิด TOR ภายในเดือน ต.ค. นี้ ซึ่งทุกโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจะเข้า PPP โดยรัฐจะลงทุนในสัดส่วน 30% คิดเป็นมูลค่า 650,000 ล้านบาท

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เลขาฯ EEC) กล่าวว่า กรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List) รวม 4 โครงการ ได้แก่

               
1.โครงการเมืองการบินภาคตะวันออกสนามบินอู่ตะเภา หน่วยงานเจ้าของโครงการกองทัพเรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากทางวิ่งที่ 2 และทางขับ (Runway 2 & Taxiway) ที่รัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนแล้ว มีกิจกรรมรวม 6 ประเภท คือ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ (หลังที่ 3), ศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial Gateway) และการขนส่งภาคพื้น (GTC), ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (ระยะที่ 2 นอกเหนือจากระยะแรก 500 ไร่), เขตประกอบการค้าเสรี (Cargo Village or Free Trade Zone) และเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (Cargo Complex), ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ

ทั้งนี้รวมถึงกิจการสาธารณูปโภคที่จำเป็น และการจัดตั้งหอบังคับการบิน ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ กำหนดออกหนังสือชี้ชวน ต.ค. 2561 กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุน ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ 2566

 

2.โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา เป็นการย้ายศูนย์ซ่อม ของ การบินไทย ออกจากที่เดิม เพื่อก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และ อาคารผู้โดยสารใหม่ โดยใช้เป็นโอกาสในการลงทุนให้ศูนย์ซ่อมใหม่ ให้ขนาดใหญ่ขึ้น และทันสมัยมากขึ้นเพื่อผลักดัน อุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศ หน่วยงานเข้าของโครงการ บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การซ่อมใหญ่อากาศยาน (Heavy Maintenance / Base Maintenance), การซ่อมบำรุงอากาศยานระดับลานจอด (Line Maintenance), การพ่นสีอากาศยาน และส่วนประกอบอื่น (Aircraft Painting) , กิจกรรมอื่นๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน, กำหนดออกหนังสือชี้ชวน ต.ค. 2561, กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุน ธ.ค. 2562, เปิดดำเนินการกลางปี 2565
3.โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เป็นการขยายท่าเรือให้เป็นท่าเรือระดับภูมิภาค เพื่อความสามารถเป็น 15 ล้าน TEU จาก 8 ล้าน TEU ในปัจจุบันหน่วยงานเจ้าของโครงการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ท่าเรือ E0 E1 E2 F1 และ F2 โดยการท่าเรือจะเป็นผู้ดำเนินการถมทะเล และให้เอกชนลงทุนการให้บริการท่าเรือ โดยเริ่มต้นจากที่ F1 และ F2 ก่อน ให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยใช้ระบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การท่าเรือจะได้ดำเนินส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานล่วงหน้าโดยเฉพาะระบบรถไฟให้เข้าเชื่อมระบบเรือสู่ราง กำหนดออกหนังสือชี้ชวน ต.ค. 2561 กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุน ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการปลายปี 2566
4.โครงการท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 เป็นการขยายท่าเรือมาบตาพุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ(ประมาณ 10.8 ล้านตัน/ปี) และสินค้าเหลว (ประมาณ 4 ล้านตัน/ปี) ให้เป็นท่าเรือระดับภูมิภาค หน่วยงานเข้าของโครงการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ท่าเรือก๊าซ ท่าเรือของเหลว คลังสินค้าและธุรกิจต่อเนื่อง กำหนดออกหนังสือชี้ชวน ต.ค. 2561 กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุน ม.ค. 2562 ดำเนินการต้นปี 2568

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับข้อเสนอของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ในร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับEEC ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคประกอบด้วย 8 แผนงาน ระยะความเร่งด่วนในการดำเนินงาน ดังนี้ แผนงานที่ 1 การพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) และสถาบัน IoT, แผนงานที่ 2 การพัฒนา Advanced Big Data, Cloud and Data Center (ABCD), แผนงานที่ 3 การพัฒนาศูนย์กระจายพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ (Automated Postal Distribution Center)

Advertisement

แผนงานที่ 4 IoT SMART City, แผนงานที่ 5 การสร้างศูนย์ทดสอบ 5G และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นำร่อง, แผนงานที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IoT ในเขต EEC, แผนงานที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ท่อร้อยสาย เคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและเสา (i-Pole) , แผนงานที่ 8 ASEAN Digital Hub

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) มีทั้งหมด 5 โครงการ โดย รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นโครงการแรกที่ได้ออกเอกสารคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนกับรัฐไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 และกำหนดรับข้อเสนอเอกชนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

Advertisement